kuriozum
| 29 czerwca 2012 ]

Modnisie vs ksiądz proboszcz

„Zwy­cię­stwo nad nie­skrom­ną modą” odno­to­wał w 1930 r. „Rycerz Nie­po­ka­la­nej”. Dzię­ki wytrwa­łej wal­ce księ­dza pro­bosz­cza ukró­co­no zwy­cza­je „mod­niś”, by poka­zy­wać się w koście­le w „pod­ka­sa­nych suk­niach i cie­li­stych poń­czo­chach”. Dywiz gło­wi się, jak wyglą­da­ły „pan­ny w stro­jach żydow­sko-masoń­skich” i miał­by ocho­tę wiel­ką wybrać się na zaba­wę pod opie­ką księ­dza pro­bosz­cza.

Wyci­nek z pisma „Rycerz Nie­po­ka­la­nej” z 1930 r.