aktum
| 15 grudnia 2014 ]

ADVENTure. Rekolekcje w wielkim mieście

W war­szaw­skim koście­le św. Anny zaczy­na­ją się 15 grud­nia reko­lek­cje pod hasłem „ADVEN­Tu­re. Reko­lek­cje w wiel­kim mie­ście”. Nie­ty­po­wy jest w nich nie tyl­ko tytuł, ale tak­że to, że w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze pro­wa­dzo­ne są przez oso­by świec­kie. Po śla­dach Maryi, Józe­fa, Jana Chrzci­cie­la, Zacha­ria­sza i Elż­bie­ty oraz Mędr­ców ze Wscho­du popro­wa­dzą nas:

  • Dariusz „Maleo” Male­jo­nek
  • Mał­go­rza­ta i Marek Nowic­cy
  • s. Judy­ta Pudeł­ko PDDM
  • Tomasz Rożek
  • Marek Zając
  • kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz

Reko­lek­cje będą trwa­ły w dniach 15-21 grud­nia (od ponie­dział­ku do piąt­ku, codzien­nie o 18.30, oraz w nie­dzie­lę 21 grud­nia, pod­czas mszy św. o 15.00, 19.00 i 21.00). Oprócz spo­tkań w koście­le św. Anny dostęp­na jest tak­że wir­tu­al­na for­ma adwen­to­wych przy­go­to­wań − 21 odcin­ków na stro­nie Sta​cja7​.pl.

Orga­ni­za­to­rzy: kościół św. Anny w War­sza­wie, Sta­cja 7