dzialamy
| 12 listopada 2013 ]

Będzie się działo?

W Kra­ko­wie za jed­nym sto­li­kiem kawiar­nia­nym sie­dli­śmy z ini­cja­to­ra­mi kra­kow­skiej Mszy o jed­ność - Bła­że­jem Strzel­czy­kiem („Tygo­dnik Powszech­ny”), Pio­trem Żył­ką (Deon​.pl) i Dawi­dem Gospo­dar­kiem („Pres­sje”), a i czwar­te­go z ini­cja­to­rów - Karo­la Wil­czyń­skie­go („Pres­sje”) spo­tka­li­śmy przy innej oka­zji. Oczy­wi­ście spo­rą część cza­su wypeł­ni­ły roz­mo­wy o tych­że Mszach i o naszej war­szaw­skiej ini­cja­ty­wie „Jed­no z dru­gim”. Lepiej z roz­ma­chem jak w Kra­ko­wie, orga­ni­zu­jąc na „potrze­by jed­no­ści” spe­cjal­ną Mszę? Czy kame­ral­nie, jak robi to Dywiz w War­sza­wie, wybie­ra­jąc się razem na zwy­kłą, codzien­ną Eucha­ry­stię? Zoba­czy­my, co się jesz­cze z tego wyklu­je.

Od lewej: Mar­cin Kie­dio, Ewa Kie­dio, Bła­żej Strzel­czyk, Piotr Żył­ka, Dawid Gospo­da­rek

Na razie zasta­na­wia­my się, czy coming out Toma­sza Ter­li­kow­skie­go pozwo­li mu w koń­cu wybrać się na spo­tka­nie „Jed­no z dru­gim”. Pisze wszak T. Ter­li­kow­ski sło­wa, któ­re kore­spon­du­ją z naszą myślą: „Mam dość budo­wa­nia kolej­nych murów mię­dzy nami, odci­na­nia się ści­sły­mi linia­mi od innych nie­czy­stych, nie­wy­star­cza­ją­co dobrych, kon­ser­wa­tyw­nych albo main­stre­amo­wych. Moc­ne, ostre zde­cy­do­wa­ne poglą­dy nie muszą ozna­czać sie­dze­nia za murem… I kul­ty­wo­wa­nia swo­jej rytu­al­nej czy­sto­ści. Mam swo­je poglą­dy, nie waham się ich użyć, ale lubię spo­ty­kać się z ludź­mi. Inny­mi ode mnie” (por. tekst Ewy Kie­dio „Kościół do podzia­łu?” sto­ją­cy u pod­staw cyklu spo­tkań „Jed­no z dru­gim”.

Po roz­mo­wach w Kra­ko­wie zro­dził się też publi­ko­wa­ny w „Tygo­dni­ku Powszech­nym” tekst na temat ewan­ge­li­za­cji, w któ­rym Ewa Kie­dio i Bła­żej Strzel­czyk razem pro­szą: „Uni­kaj­my fajer­wer­ków”.