aktum
| 30 maja 2014 ]

Bez bierności – bez przemocy

Wspólnota Sant’Egidio zaprasza na spotkanie „Bez bierności – bez przemocy”, o którym mówi następująco:

  • Obcho­dzą Cię wyda­rze­nia na Ukra­inie?
  • Chcesz poznać Rosję, któ­ra nie ma twa­rzy Puti­na?
  • Masz odwa­gę usły­szeć świa­dec­twa tych, któ­rzy prze­ży­li pie­kło,
  • po to, aby ono się nie powtó­rzy­ło?
  • Dostrze­gasz prze­moc, któ­ra jest tak­że wokół Cie­bie?
  • Nie chcesz być bier­ny?

Jedź z nami do Kra­ko­wa!
Pamię­taj: „Aby zło zatrium­fo­wa­ło, wystar­czy, by dobrzy ludzie nic nie robi­li” (Edmund Bur­ke)

„Mło­dzi Euro­pej­czy­cy dla świa­ta bez prze­mo­cy”
Spo­tka­nie, w któ­rym weź­mie udział 1500 mło­dych ludzi z Czech, Pol­ski, Rosji, Rumu­nii, Sło­wa­cji, Ukra­iny, Węgier i Włoch.

• spo­tka­nia z były­mi więź­nia­mi nazi­stow­skich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych i świad­ka­mi II Woj­ny Świa­to­wej
• piel­grzym­ka pamię­ci do Auschwitz-Bir­ke­nau
• modli­twa o pokój
• wspól­ne poszu­ki­wa­nie lekar­stwa na cho­ro­bę nie­na­wi­ści, rasi­zmu, anty­se­mi­ty­zmu i kse­no­fo­bii w wie­lo­kul­tu­ro­wej Euro­pie
• dys­ku­sje w gro­nie mło­dych ludzi z wie­lu kra­jów
• oraz… czas na to, by poznać napraw­dę cie­ka­wych przy­ja­ciół

Wyda­rze­nie jest orga­ni­zo­wa­ne przez mię­dzy­na­ro­do­wą Wspól­no­tę Sant’Egidio

Koszt: 250 zł stu­den­ci i lice­ali­ści (noc­leg i wyży­wie­nie), 350 zł mło­dzież posta­ka­de­mic­ka (do 30 roku życia).

Trud­no Wam sobie wyobra­zić, jak będzie wyglą­dać spo­tka­nie w Kra­ko­wie? Obej­rzyj­cie mate­riał video z poprzed­nich lat: https://​www​.youtu​be​.com/watch?v=1Nw1viVi66c

Dal­sze infor­ma­cje i zgło­sze­nia (do 15 czerw­ca):
santegidio.​waw@​gmail.​com
http://bez​prze​mo​cy​.word​press​.com/