aktum
| 10 kwietnia 2013 ]

Bluźnierstwo – dyskusja

Zarzu­ty o bluź­nier­stwo i obra­zę uczuć reli­gij­nych wobec róż­ne­go typu dzia­łań arty­stycz­nych poja­wia­ją się czę­sto… moż­na powie­dzieć: do znu­dze­nia. War­to o tej spra­wie poroz­ma­wiać spo­koj­nie i mery­to­rycz­nie. Punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji będzie nowo wyda­na książ­ka ks. Andrze­ja Dra­gu­ły „Bluź­nier­stwo. Mię­dzy grze­chem a prze­stęp­stwem”. Poza auto­rem w dys­ku­sji udział wezmą: Tomasz Cyz (autor książ­ki „Pasja 20, 21. Powro­ty Chry­stu­sa”) i Jacek Potul­ski (praw­nik, spe­cja­li­sta z zakre­su ochro­ny wol­no­ści sło­wa). Pro­wa­dze­nie: Zbi­gniew Nosow­ski, redak­tor naczel­ny „Wię­zi”.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 12 kwiet­nia 2013 o godz 18.30 w Koście­le Śro­do­wisk Twór­czych, War­sza­wa, pl. Teatral­ny 20.

Nota o książ­ce:
Doda, Ner­gal, Maria Peszek, Pus­sy Riot, Doro­ta Nie­znal­ska, Andres Ser­ra­no, Mau­ri­zio Cat­te­lan, Oli­vie­ro Tosca­ni… Przy­kła­dy tych, któ­rzy oskar­ża­ni byli o bluź­nier­stwo, świę­to­kradz­two, pro­fa­na­cję czy obra­zę uczuć reli­gij­nych, moż­na by mno­żyć. Ks. Andrzej Dra­gu­ła zasta­na­wia się w swo­jej książ­ce nad gra­ni­ca­mi wol­no­ści w sztu­ce i obser­wu­je ewo­lu­cję poję­cia „bluź­nier­stwo”. Czy Boga rze­czy­wi­ście moż­na obra­zić, czy to raczej my sami czu­je­my się obra­że­ni? Co tak napraw­dę chro­nią prze­pi­sy pra­wa: oso­bę Boga czy wol­ność reli­gij­ną ludzi wie­rzą­cych? Tego typu pyta­nia autor podej­mu­je, odwo­łu­jąc się do kon­kret­nych przy­pad­ków i orzecz­nic­twa sądo­we­go, wska­zu­jąc na aspek­ty teo­lo­gicz­ne, moral­ne, arty­stycz­ne i praw­ne zja­wi­ska okre­śla­ne­go zbior­czym poję­ciem „bluź­nier­stwo”.