myslimy
| 3 lipca 2013 ]

Bluźnierstwo w czasach popkultury

Czy talerz z wize­run­kiem Jana Paw­ła II to bluź­nier­stwo? I czy moż­na obra­zić uczu­cia reli­gij­ne Ner­ga­la? M.in. o tym w dys­ku­sji „Bluź­nier­stwo w cza­sach popkul­tu­ry” roz­ma­wia­li ks. Andrzej Dra­gu­ła i Krzysz­tof Var­ga. Spo­tka­nie, któ­re odby­ło się 18 czerw­ca 2013 r. na 1Piętrze, pro­wa­dzi­ła Ewa Kie­dio („Więź”, „Dywiz”). Punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji była książ­ka ks. Andrze­ja Dra­gu­ły „Bluź­nier­stwo. Mię­dzy grze­chem a prze­stęp­stwem”. Nagra­nie dostęp­ne jest dzię­ki sta­cji Fok­sal Ele­ven.