aktum
| 18 czerwca 2013 ]

Bluźnierstwo w czasach popkultury

„Praw­dzi­we bluź­nier­stwo jest w grun­cie rze­czy wia­rą, choć odbi­tą w krzy­wym zwier­cia­dle bun­tu” − pisze ks. Andrzej Dra­gu­ła. „Praw­dzi­wy bluź­nier­ca bluź­ni, bo wie­rzy w Boga, z Bogiem się wadzi” − twier­dzi Krzysz­tof Var­ga. Czy wia­ra jest do bluź­nier­stwa nie­zbęd­nie potrzeb­na? Jacy są bluź­nier­cy w cza­sach popkul­tu­ry? A może… dziś praw­dzi­wych bluź­nier­ców już nie ma?

O tym dys­ku­to­wać będą:

  • ks. Andrzej Dra­gu­ła − autor książ­ki „Bluź­nier­stwo. Mię­dzy grze­chem a prze­stęp­stwem”
  • Krzysz­tof Var­ga − pisarz, redak­tor dzia­łu Kul­tu­ra w „Gaze­cie Wybor­czej”

Jak dłu­go będą mówić jed­nym gło­sem, spraw­dzi Ewa Kie­dio („Więź”, „Dywiz”).

War­sza­wa, 1Piętro, ul. Fok­sal 11, 18 czerw­ca 2013, g. 18