aktum
| 19 kwietnia 2016 ]

Budzy o miłości

Pole­ca­my uwa­dze roz­mo­wę z Toma­szem Budzyń­skim o miło­ści – i w wer­sji książ­ko­wej, i w for­mie spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w czwar­tek 21 kwiet­nia o godz. 18.30 w Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II (1Piętro, ul. Fok­sal 11). W obu przy­pad­kach roz­mo­wę pro­wa­dzi Tomasz Poni­kło.

O książ­ce „Miłość” Ewa Kie­dio z „Dywi­zu” pisa­ła tak:

Mówi się, że mał­żeń­stwo jest obra­zem miło­ści Boga. Żeby nie sta­ło się to pustym fra­ze­sem, potrze­ba świec­kich, któ­rzy jak Tomasz Budzyń­ski prze­ko­nu­ją­co opo­wie­dzą o swo­im doświad­cze­niu. […]

„Miłość” to wywiad nie tyl­ko o rela­cji mię­dzy kobie­tą i męż­czy­zną, ale tak­że o tym, jak kocha Bóg. Te dwa tema­ty nawza­jem się tu prze­ni­ka­ją, tak że nie spo­sób ich roz­dzie­lić. Nic w tym dziw­ne­go – jak przy­po­mi­na Budzy: „Mał­żeń­stwo jest obra­zem Boga, któ­ry jest miło­ścią”. O swo­im nawró­ce­niu Budzyń­ski opo­wia­dał lata temu w gło­śnej książ­ce „Rady­kal­ni”, prze­py­ta­ny przez Mar­ci­na Jaki­mo­wi­cza (przy­ję­cie Chry­stu­sa przez zna­nych muzy­ków roc­ko­wych, któ­rzy stwo­rzy­li póź­niej zespół 2 Tm 2,3, budzi­ło wów­czas spo­rą sen­sa­cję). Teraz mówi o tym zno­wu, tym razem jed­nak w jego nar­ra­cji moc­no obec­na jest oso­ba żony. Ta szcze­rze, nie­raz ostry­mi sło­wa­mi przed­sta­wio­na histo­ria to kon­kret poka­zu­ją­cy, jak zaska­ku­ją­cy­mi dro­ga­mi Chry­stu­sa wypra­wia się do czło­wie­ka – szcze­gól­nie gdy pra­gnie tra­fić do wraż­li­wo­ści pun­ka i femi­nist­ki.

(„Prze­wod­nik Kato­lic­ki” 12/2016)

Budzy_Milosc