aktum
| 25 lutego 2014 ]

Ciało, które jest (o)sobą

Cia­ło – płeć – toż­sa­mość – gra­ni­ce – femi­nizm… Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zapra­sza na dys­ku­sję o współ­cze­snym rozu­mie­niu cia­ła i czło­wie­ka przez pry­zmat kul­tu­ry i teo­lo­gii. Będzie to spo­tka­nie wokół naj­now­szej książ­ki prof. Jaro­sła­wa Kup­cza­ka OP „Teo­lo­gicz­na seman­ty­ka płci”.

Antro­po­lo­gicz­na reflek­sja nad cia­łem, kobie­cy wymiar Stwo­rze­nia, ojco­stwo i macie­rzyń­stwo według Woj­ty­ły, a pro­blem detro­ni­za­cji ojca, femi­nizm ega­li­tar­ny a femi­nizm róż­ni­cy, to tyl­ko nie­któ­re z punk­tów, któ­rych będzie doty­czyć dys­ku­sja.

Książ­ka uza­sad­nia tezę, że w obja­wie­niu biblij­nym płeć jest pod­sta­wo­wym alfa­be­tem, za pomo­cą któ­re­go Bóg mówi o sobie samym. Róż­ni­ca płci wska­zu­je na tajem­ni­cę Trój­je­dy­ne­go Boga. Unie­waż­nie­nie i rela­ty­wi­za­cja róż­ni­cy płci w dzi­siej­szej kul­tu­rze może stwa­rzać poważ­ny pro­blem dla pro­ce­su orze­ka­nia o sobie samym i o Bogu. Czy jed­nak tezy sta­wia­ne w książ­ce domi­ni­ka­ni­na mogą pomóc dzi­siej­sze­mu spo­łe­czeń­stwu w postrze­ga­niu spraw płcio­wo­ści, teo­rii gen­der, ról spo­łecz­nych oraz odwiecz­ne­go pla­nu Boga wzglę­dem czło­wie­ka? O to spie­rać się będą goście tego spo­tka­nia:

- sam autor, o. prof. Jaro­sław Kup­czak (UPJPII);
- dr Arle­ta Galant (IP Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski)
- dr Ane­ta Gaw­kow­ska (ISNS UW);
- dr Maria Cho­dy­ko (WFCh UKSW).

Deba­tę popro­wa­dzi red. Ewa Kara­bin („Więź”, „Dywiz”).

Data: 27 lute­go 2014, 19.00
Miej­sce: 1Piętro, ul. Fok­sal 11, War­sza­wa, lok. 30

Dys­ku­sję zapo­wia­da roz­mo­wa Ewy Kara­bin i Mar­ci­na Nowa­ka: