aktum
| 2 kwietnia 2016 ]

Co nam po miłosierdziu?

Miło­sier­dzie i jego rola we współ­cze­snym świe­cie będzie tema­tem cyklu spo­tkań na 1Piętrze. Roz­pocz­nie się on roz­mo­wą rabi­na Micha­ela Schu­dri­cha oraz prze­ło­żo­ne­go Pol­skiej Pro­win­cji Zako­nu Kazno­dziej­skie­go o. Paw­ła Kozac­kie­go OP „Czy my wie­my co to zna­czy? O ducho­wym wymia­rze miło­sier­dzia” (7 kwiet­nia, godz. 18.30).

Kolej­ne tema­ty dys­ku­sji w ramach cyklu to: „Jak leczy miłość? O tera­peu­tycz­nym wymia­rze miło­sier­dzia” oraz „Jak dzia­ła miłość? O spo­łecz­nym wymia­rze miło­sier­dzia”. Po czę­ści teo­re­tycz­nej zapla­no­wa­ne są spo­tka­nia z prak­ty­ka­mi miło­sier­dzia, któ­rzy z wypeł­nia­nia uczyn­ków miło­sier­dzia uczy­ni­li istot­ną część swo­je­go życia.

Głów­nym celem spo­tkań jest reflek­sja nad feno­me­nem miło­sier­dzia i pró­ba uka­za­nia roli, jaką może odgry­wać miło­sier­dzie w życiu oso­by i wspól­no­ty. Będzie to pró­ba zerwa­nia ze ste­reo­ty­pem tkli­wo­ści i naiw­no­ści, jaki nie­kie­dy wią­że się z ducho­wo­ścią Boże­go Miło­sier­dzia i św. Fau­sty­ną. Orga­ni­za­to­rzy z Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II chcą poka­zać, że chrze­ści­jań­skie miło­sier­dzie to nie pięk­na teo­ria, ale kon­kret codzien­no­ści, któ­ry wyra­ża się w posta­wie i uczyn­kach wobec dru­gie­go czło­wie­ka.

DIAGNOZA.CZLOWIEKA.00