aktum
| 13 kwietnia 2015 ]

Czy można obrazić Boga?

Mie­sięcz­nik „W dro­dze” zapra­sza na 500 minut o Koście­le i świe­cie – czte­ry spo­tka­nia w czte­rech mia­stach z oka­zji wyda­nia 500 nume­ru pisma! Cykl otwo­rzy w War­sza­wie 20 kwiet­nia o godz. 18.00 dys­ku­sja pt. „Bluź­nier­stwo – kicz – pro­wo­ka­cja. Czy moż­na obra­zić Boga?” z udzia­łem Jerze­go Sosnow­skie­go i ks. Andrze­ja Dra­gu­ły.

Jerzy Sosnow­ski – ur. 1962. Z wykształ­ce­nia histo­ryk lite­ra­tu­ry; pisarz, ese­ista, dzien­ni­karz radio­wej „Trój­ki”, gdzie jest kie­row­ni­kiem redak­cji publi­cy­sty­ki. Czło­nek redak­cji „Wię­zi” oraz Zespo­łu Labo­ra­to­rium „Wię­zi”. Zasia­da w Radzie Języ­ka Pol­skie­go Pol­skiej Aka­de­mii Nauk (wybra­ny na kaden­cję 2011-2014). Wydał m.in. „Śmierć cza­row­ni­cy”, „Ach”, „Szki­ce o lite­ra­tu­rze i wąt­pie­niu”, „Apo­kryf Agłai”, „Wie­lo­ścian”, „Prąd zato­ko­wy”, „Tak to ten”, „Cze­ka­nie cudu”, „Insta­la­cja Idzie­go”, a ostat­nio „Spo­tka­my się w Hono­lu­lu” i „Wszyst­ko zale­ży od przy­im­ka”. Miesz­ka w War­sza­wie.

Andrzej Dra­gu­ła – ur. 1966. Ksiądz die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-gorzow­skiej. Dr hab. teo­lo­gii, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go i Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu, kie­row­nik Kate­dry Teo­lo­gii Pasto­ral­nej, Litur­gi­ki i Homi­le­ty­ki na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym USz, publi­cy­sta. Dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zo­ficz­no-Teo­lo­gicz­ne­go im. Edy­ty Ste­in w Zie­lo­nej Górze. Czło­nek redak­cji „Wię­zi” i Rady Nauko­wej Labo­ra­to­rium „Wię­zi”. Czło­nek Zespo­łu do spraw Kom­pe­ten­cji Kul­tu­ro­wych Kościo­ła przy Naro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry. Sta­ły współ­pra­cow­nik „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”. Autor ksią­żek „Eucha­ry­stia zme­dia­ty­zo­wa­na. Teo­lo­gicz­no-pasto­ral­na inter­pre­ta­cja trans­mi­sji Mszy Świę­tej w radiu i tele­wi­zji”, „Oca­lić Boga. Szki­ce z teo­lo­gii seku­la­ry­za­cji”, „Copy­ri­ght na Jezu­sa. Język, znak, rytu­ał mię­dzy wia­rą a nie­wia­rą” i „Bluź­nier­stwo. Mię­dzy grze­chem a prze­stęp­stwem”. Wkrót­ce nakła­dem Wydaw­nic­twa „Więź” uka­że się jego nowa książ­ka „Emaus. Tajem­ni­ce dnia ósme­go”. Miesz­ka w Zie­lo­nej Górze.

20 kwiet­nia o 18:00
aula o. Jac­ka Woro­niec­kie­go OP
klasz­tor domi­ni­ka­nów na Słu­że­wie
ul. Domi­ni­kań­ska 2, War­sza­wa

WSTĘP WOLNY