aktum
| 16 października 2013 ]

Dialog chrześcijańsko-żydowski w stylu OPen

Już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek, 21 paź­dzier­ni­ka 2013 r., w war­szaw­skim klasz­to­rze oo. Domi­ni­ka­nów przy Fre­ta roz­po­czy­na się nowa edy­cja cyklu spo­tkań OPen. Orga­ni­zo­wa­ne przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie Fre­ta 10 oraz Insty­tut Ter­tio Mil­len­nio deba­ty z peł­ną mocą rusza­ją w nowym roku aka­de­mic­kim, a jed­nym z patro­nów medial­nych tej ini­cja­ty­wy jest Dywiz!

O co zatem cho­dzi? Spo­tka­nia, któ­re swój począ­tek mia­ły w pierw­szej poło­wie bie­żą­ce­go roku, tym razem docze­ka­ły się sta­łych ter­mi­nów (będą odby­wa­ły się w każ­dy trze­ci ponie­dzia­łek mie­sią­ca o godzi­nie 19), a tak­że wła­sne­go gra­ficz­ne­go logo, domi­nu­ją­ce­go zresz­tą na pla­ka­tach. Nazwa OPen ozna­cza dwie rze­czy: przede wszyst­kim suge­ru­je otwar­ty cha­rak­ter debat, na któ­rych poru­sza­ne będą żywe i istot­ne tema­ty spo­łecz­no-poli­tycz­ne oraz kościel­ne w obec­no­ści samych uczest­ni­ków tych wyda­rzeń. Otwar­ty nie tyl­ko na dys­ku­sję mię­dzy samy­mi zapro­szo­ny­mi gość­mi, ale tak­że, czy nawet przede wszyst­kim, na gło­sy z sali. Choć współ­or­ga­ni­zu­je je dusz­pa­ster­stwo aka­de­mic­kie, nie nale­ży przy­no­sić ze sobą legi­ty­ma­cji stu­denc­kich – jak zapew­nia­li zeszło­rocz­ni goście, w atmos­fe­rze takiej deba­ty wszy­scy czu­ją się mło­do. Dru­ga spra­wa, któ­ra nie­chyb­nie wypły­wa z nazwy cyklu, to ‘domi­ni­kań­skość’ spo­tkań (OP - Ordo Pra­edi­ca­to­rum, Zakon Kazno­dziej­ski). A zatem do Sali Pro­win­cjal­skiej przy Fre­ta zapra­sza­my wszyst­kich otwar­tych na dys­ku­sję.

Temat pierw­sze­go spo­tka­nia brzmi: „Chrze­ści­ja­nie i Żydzi w Pol­sce. Dia­log od kuch­ni.” Skąd taki wybór? Nie­daw­no na łamach pol­skiej pra­sy codzien­nej zna­ni kato­lic­cy publi­cy­ści: Tomasz Ter­li­kow­ski i ks. Wal­de­mar Chro­stow­ski ostro zaata­ko­wa­li dzia­łal­ność Pol­skiej Rady Chrze­ści­jan i Żydów, suge­ru­jąc jej jed­no­stron­ność czy wręcz „jed­no­skręt­ność” w stro­nę inte­re­sów żydow­skich. Były współ­prze­wod­ni­czą­cy Rady, Zbi­gniew Nosow­ski odrzu­cił te zarzu­ty, pod­kre­śla­jąc że: „Odnaj­dy­wa­nie zagu­bio­ne­go bra­ter­stwa jest trud­ne – bo bra­cia bar­dzo dłu­go byli do sie­bie nawza­jem nasta­wie­ni nie­uf­nie – i wciąż trwa. I trwać będzie”. Spo­tka­nie OPen ma nie tyle wcho­dzić w pole­mi­kę z powyż­szy­mi auto­ra­mi, ale doty­czyć dia­lo­gu chrze­ści­jań­sko-żydow­skie­go w Pol­sce, takie­go jakim on fak­tycz­nie jest. Zapro­sze­ni goście, czy­li o. Wie­sław Dawi­dow­ski OSA i prof. Sta­ni­sław Kra­jew­ski mają boga­te doświad­cze­nia w tym tema­cie i wno­szą do deba­ty per­spek­ty­wę zarów­no chrze­ści­jań­ską, jak i żydow­ską.

A że war­to na ten temat roz­ma­wiać prze­ko­nu­ją Ojco­wie Sobo­ro­wi w doku­men­cie Nostra aeta­te: „Sko­ro więc tak wiel­kie jest dzie­dzic­two ducho­we wspól­ne chrze­ści­ja­nom i Żydom, świę­ty Sobór obec­ny pra­gnie oży­wić i zale­cić obu­stron­ne pozna­nie się i posza­no­wa­nie, któ­re osią­gnąć moż­na zwłasz­cza przez stu­dia biblij­ne i teo­lo­gicz­ne oraz przez bra­ter­skie roz­mo­wy.”