dzialamy
| 18 grudnia 2012 ]

Dla bezdomnych - kelnerem

Nie ubie­ra­ją się prze­cięt­nie, ale nie nazy­wa­ją ich hip­ste­ra­mi. W auto­bu­sie przy­słu­gu­je im wię­cej miej­sca niż innym pasa­że­rom, a nie są to mini­stro­wie. Bez­dom­ni, ubo­dzy − dale­ko poza main­stre­amem.

W sobo­tę 22 grud­nia 2012 moż­na spo­tkać się z nimi w nie­kon­wen­cjo­nal­nych oko­licz­no­ściach − poja­wia­jąc się w roli kel­ne­ra na ich wie­cze­rzy wigi­lij­nej. War­szaw­ska wspól­no­ta Sant’Egidio już po raz czwar­ty orga­ni­zu­je wigi­lię dla osób ubo­gich i bez­dom­nych w koście­le Wszyst­kich Świę­tych na pl. Grzy­bow­skim.

Fot. Adam Rost­kow­ski

Moż­na włą­czyć się w tę ini­cja­ty­wę poprzez przy­go­to­wa­nie potraw, przy­nie­sie­nie pre­zen­tów, włą­cze­nie się do gru­py muzycz­nej lub zadba­nie o wystrój sali (szcze­gó­ły tutaj). Takie wigi­lie orga­ni­zo­wa­ne są tak­że w innych mia­stach − wszę­dzie tam, gdzie obec­ne są wspól­no­ty Sant’Egidio. Pomysł naro­dził się już trzy­dzie­ści lat temu − pierw­sze wigi­lij­ne spo­tka­nie z gru­pą osób dotknię­tych bie­dą odby­ło się w Bazy­li­ce Naj­święt­szej Maryi Pan­ny na Zaty­brzu w 1982 roku.

Fot. Adam Rost­kow­ski

Jed­nak dzia­ła­nia Sant’Egidio nie koń­czą się na corocz­nej wigi­lii − pra­ca trwa kon­se­kwent­nie cały rok. Co tydzień człon­ko­wie war­szaw­skiej wspól­no­ty modlą się, przy­go­to­wu­ją kanap­ki i spo­ty­ka­ją się z bez­dom­ny­mi w oko­li­cach Dwor­ca Cen­tral­ne­go i kana­łów na Żera­niu.

„Nie mamy żad­nej recep­ty na bez­dom­ność − moż­na prze­czy­tać na stro­nie Sant’Egidio − nie pró­bu­je­my zastę­po­wać pra­cow­ni­ków socjal­nych, a pod wzglę­dem efek­tyw­no­ści nie dora­sta­my zapew­ne do pięt wie­lu innym gru­pom, któ­re regu­lar­nie opie­ku­ją się bez­dom­ny­mi. Chce­my jed­nak robić to, co potra­fi­my i może­my - sta­rać się zaprzy­jaź­nić z bez­dom­ny­mi, któ­rzy zazwy­czaj doświad­cza­ją jedy­nie pogar­dy. Wysłu­chać ich histo­rii, razem pożar­to­wać, dać poczu­cie, że ktoś o nich pamię­ta i chce poświę­cić im odro­bi­nę swe­go cza­su”.

Jak wyglą­da­ło to w 2011 roku, moż­na zoba­czyć na fil­mie poni­żej:

Dodane 16.12.2013: W 2013 roku Wigilia także się odbędzie. Zob. tutaj.