aktum
| 10 marca 2016 ]

Duch Asyżu

Czy dia­log mię­dzy­re­li­gij­ny to szan­sa czy zagro­że­nie? Czy orę­dow­ni­cy dia­lo­gu to naiw­ni marzy­cie­le, czy też twar­do stą­pa­ją­cy po zie­mi reali­ści, któ­rzy mają świa­do­mość, że świat spo­tka­nia i dia­lo­gu cze­ka woj­na i prze­moc? Na te i podob­ne pyta­nia poszu­ka­my odpo­wie­dzi pod­czas cyklu debat „Duch Asy­żu”.

Duch Asyzu

W 30. rocz­ni­cę Spo­tka­nia Mię­dzy­re­li­gij­ne­go w Asy­żu, któ­re odby­ło się z ini­cja­ty­wy Jana Paw­ła II, oraz 30. rocz­ni­cę wizy­ty Bisku­pa Rzy­mu w Syna­go­dze war­to zasta­no­wić się nad miej­scem spo­tka­nia i dia­lo­gu w naszym życiu. Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II przy­go­to­wa­ło na ten czas cykl semi­na­riów i wykła­dów. Orga­ni­za­to­rzy piszą:

Mamy świa­do­mość, że dia­log mię­dzy­re­li­gij­ny jest nie­zwy­kle potrzeb­ny współ­cze­sne­mu świa­tu, ale też nosi w sobie pew­ne pułap­ki i zagro­że­nia. Dla­te­go bar­dzo nam zale­ży, aby nie uni­kać trud­nych tema­tów zwią­za­nych z dia­lo­giem. W tym celu do udzia­łu w pro­jek­cie zapra­sza­my przed­sta­wi­cie­li róż­nych poglą­dów na dia­log mię­dzy­re­li­gij­ny. Liczy­my, że w ten spo­sób uda nam się przy­bli­żyć do praw­dy.

Pierw­sza z dys­ku­sji: „W duchu świę­te­go Paw­ła: O dia­lo­gu i prze­po­wia­da­niu w świe­cie plu­ra­li­stycz­nym” zapla­no­wa­na jest na 18 mar­ca (pią­tek) 2016 na godz. 18.30. Gość­mi będą prof. Jan Gros­feld oraz dr Dariusz Kar­ło­wicz. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Paweł Mil­ca­rek.

Pod­czas piąt­ko­wej deba­ty zasta­no­wi­my się: W jaki spo­sób doświad­cze­nia Kościo­ła sta­ro­żyt­ne­go poma­ga­ją w zro­zu­mie­niu chrze­ści­jań­skiej posta­wy dia­lo­gu? Sta­ro­żyt­na i nowo­cze­sna kon­cep­cja dia­lo­gu – sprzecz­ne czy kom­ple­men­tar­ne? Czy dzi­siej­sza prak­ty­ka dia­lo­gu mię­dzy­re­li­gij­ne­go jest aktu­ali­za­cją posta­wy św. Paw­ła na Are­opa­gu? Jaką wska­zów­ką jest dla nas dzi­siaj sta­no­wi­sko Kościo­ła Ojców – pozy­tyw­ne wobec „filo­zo­fii pogan” i nega­tyw­ne wobec „fał­szy­wych kul­tów”? Czy dia­log z wyznaw­ca­mi reli­gii nie­chrze­ści­jań­skich ma war­tość auto­no­micz­ną wobec misji „ad gen­tes”? Czy Kościół nie­słusz­nie „nawra­cał” pogan?