dzialamy
| 19 listopada 2014 ]

Dwa skrzydła, dwie pokusy

Fragment artykułu Ewy Kiedio „Dwa skrzydła, dwie pokusy”. Całość na stronie Instytutu Obywatelskiego.

Z doku­men­tem „Rela­tio” pozo­sta­je­my na naj­bliż­szy rok – kolej­ny Synod o rodzi­nie zapla­no­wa­ny jest na 4-25 paź­dzier­ni­ka 2015. Papież wzy­wał bisku­pów, by był to rok wytę­żo­nej pra­cy nad tym tema­tem.

Cze­go może­my spo­dzie­wać się w Pol­sce? Abp Sta­ni­sław Gądec­ki zapo­wie­dział dys­ku­sje w Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, na uni­wer­sy­te­tach, wydzia­łach teo­lo­gicz­nych. Naj­waż­niej­sze jed­nak, aby na ust­nych zapew­nie­niach nie zakoń­czył się pro­jekt dys­ku­sji na pozio­mie para­fii. Mia­ło do nich dojść już przed tego­rocz­nym Syno­dem, w związ­ku z tzw. ankie­tą syno­dal­ną. Nie dało się jed­nak wów­czas dostrzec istot­ne­go ruchu w tym kie­run­ku, by do roz­mo­wy włą­czyć „zwy­kłych kato­li­ków”, tj. wier­nych świec­kich, nie tyl­ko uty­tu­ło­wa­nych i nale­żą­cych do rad para­fial­nych.

Wpraw­dzie z powo­dów logi­stycz­nych nie jest moż­li­we, żeby każ­dy z tych gło­sów dotarł do Waty­ka­nu, czy choć­by do bisku­pa, nie­mniej sama roz­mo­wa księ­ży i ich para­fian na temat rodzi­ny mia­ła­by swo­ją war­tość. Zwłasz­cza gdy­by, tak jak Fran­ci­szek przed Syno­dem, popro­sić ludzi, by szcze­rze mówi­li, co myślą.