dzialamy
| 23 lipca 2012 ]

Dywiz do piachu

Z myślą o naszych czy­tel­ni­kach prze­pro­wa­dzi­li­śmy bada­nia tere­no­we doty­czą­ce zagad­nie­nia: co robić nad morzem, gdy zim­no i pada, i zim­no, i pada. Pra­ce odby­wa­ły się w Dąb­kach koło Dar­ło­wa w dniach 19-22 lip­ca przy tem­pe­ra­tu­rze powie­trza 16 st. oraz tem­pe­ra­tu­rze wody ok. 14 st. Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka spraw­dzo­nych pro­po­zy­cji, jak owoc­nie wyko­rzy­stać sprzy­ja­ją­ce warun­ki pogo­do­we.

Popra­wić swo­je pro­por­cje

Prak­ty­ko­wać w fil­har­mo­nii u mistrza Kan­to­ra

Pano­wać nad orkie­strą

Rzu­cać się mewie w oczy

Zamie­niać piach w czło­wie­ka

Prze­mie­niać kamień w kacz­kę

Pod­szy­wać się pod sta­ty­stycz­ne­go Pola­ka

I naj­waż­niej­sze: w Dywi­zie cie­plej