aktum
| 12 czerwca 2013 ]

Dywiz na Kongresie Kobiet

W naj­bliż­szy pią­tek w War­sza­wie roz­po­czy­na się V Kon­gres Kobiet. W tym roku orga­ni­za­tor­ki stwo­rzy­ły też prze­strzeń do dys­ku­sji o kobie­tach w Koście­le. W pierw­szym dniu kon­gre­su o godz. 16.15 odbę­dzie się panel dys­ku­syj­ny „Kobie­ty i kościo­ły, femi­nizm i wia­ra, tra­dy­cja i nowo­cze­sność”, w któ­rym weź­mie udział człon­ki­ni redak­cji Dywi­zu i „Wię­zi” Ewa Kara­bin.

Peł­ny pro­gram kon­gre­su: www​.kon​gre​sko​biet​.pl

14-15 czerw­ca 2013
PKiN w War­sza­wie
pl. Defi­lad 1