aktum
| 12 września 2013 ]

Dziedziniec Dialogu

W War­sza­wie rusza Dzie­dzi­niec Dia­lo­gu, sze­reg imprez, któ­re mają słu­żyć stwo­rze­niu prze­strze­ni dia­lo­gu wie­rzą­cych z ate­ista­mi, agno­sty­ka­mi i obo­jęt­ny­mi reli­gij­nie.

W czwar­tek 12 wrze­śnia o godz. 18 na 1Piętrze odbę­dzie się pierw­sze ze spo­tkań − dys­ku­sja „Prze­strze­nie dia­lo­gu. Czy umie­my roz­ma­wiać?”, w któ­rej udział wezmą ks. prof. Andrzej Dra­gu­ła, Krzysz­tof Dorosz, Anto­ni Libe­ra, Zuzan­na Radzik i prof. Zofia Rosiń­ska. Pane­li­ści wyja­śnią, jak rozu­mie­ją dia­log, jakie są warun­ki jego pro­wa­dze­nia, czym są are­opa­gi współ­cze­sno­ści oraz jak wie­rzą­cy i nie­wie­rzą­cy mogą poma­gać sobie w poszu­ki­wa­niu praw­dy.


Pro­jekt o nazwie Dzie­dzi­niec Dia­lo­gu inspi­ro­wa­ny jest wypo­wie­dzią papie­ża Bene­dyk­ta XVI z 21 grud­nia 2009, któ­ry w prze­mó­wie­niu do Kurii Rzym­skiej mówił o potrze­bie stwo­rze­nia prze­strze­ni, w któ­rej wie­rzą­cy mogli­by roz­ma­wiać z tymi, „któ­rzy nie zna­ją Boga, a któ­rzy mimo wszyst­ko nie chcie­li­by zostać po pro­stu bez Boga, lecz pra­gnę­li­by się do Nie­go przy­bli­żyć, choć­by jako do Nie­zna­ne­go”.

War­szaw­ska edy­cja Dzie­dziń­ca Dia­lo­gu obej­mu­je m.in. pro­jek­cje fil­mów, kon­cer­ty, blo­gi, wykła­dy i dys­ku­sje. Pro­gram imprez znaj­du­je się na stro­nie www​.dzie​dzi​niec​dia​lo​gu​.pl.