aktum
| 6 września 2013 ]

Dzień postu i modlitwy w intencji pokoju

Papież Fran­ci­szek ogło­sił 7 wrze­śnia, wigi­lię świę­ta Naro­dze­nia Maryi, Kró­lo­wej Poko­ju, dniem postu i modli­twy w inten­cji poko­ju w Syrii, na Bli­skim Wscho­dzie i na całym świe­cie. W godz. 19.00 – 24.00 kato­li­cy i wszy­scy ludzie dobrej woli włą­czą się w modli­tew­ne czu­wa­nie.

„To jest woła­nie z mocą: chce­my świa­ta poko­jo­we­go, chce­my być ludź­mi poko­ju, chce­my, aby w tym naszym spo­łe­czeń­stwie, drę­czo­nym podzia­ła­mi i kon­flik­ta­mi, zapa­no­wał pokój; nigdy wię­cej woj­ny! Nigdy wię­cej woj­ny! Pokój jest zbyt cen­nym darem – trze­ba go sze­rzyć i chro­nić. […] Uży­wa­nie prze­mo­cy nigdy nie przy­no­si poko­ju. Woj­na przy­zy­wa woj­nę, prze­moc przy­zy­wa prze­moc!” – mówił Fran­ci­szek.

Zachę­ca­my też wszyst­kich do finan­so­we­go wspar­cia syryj­skich uchodź­ców, któ­ry­mi opie­ku­ją się Sio­stry Dobre­go Paste­rza z Homs. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na stro­nie Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie.