aktum
| 13 listopada 2013 ]

Ecce homo

W Sto­łecz­nym Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej roz­pocz­nie się 19 listo­pa­da cało­rocz­ny cykl wykła­dów na temat wizji czło­wie­ka w kul­tu­rze pt. „Ecce homo”. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją go tak:

Sło­wa te pocho­dzą z Ewan­ge­lii św. Jana 19,5 w łaciń­skim tłu­ma­cze­niu Wul­ga­ty św. Hie­ro­ni­ma. Wypo­wie­dział je Piłat, uka­zu­jąc tłu­mom umę­czo­ne­go Chry­stu­sa. Ter­min Ecce homo wszedł do zachod­niej iko­no­gra­fii na ozna­cze­nie obra­zu ubi­czo­wa­ne­go Chry­stu­sa w koro­nie cier­nio­wej. Orga­ni­za­to­rzy wykła­dów posłu­ży­li się tymi sło­wa­mi, wyry­wa­jąc je nie­ja­ko z biblij­ne­go kon­tek­stu, aby posta­wić pyta­nie o wizję czło­wie­ka w kul­tu­rze euro­pej­skiej i zesta­wić ją z inny­mi kul­tu­ra­mi. Ponie­waż naj­głęb­sze odpo­wie­dzi na pyta­nia antro­po­lo­gicz­ne przy­no­szą filo­zo­fia, reli­gia i sztu­ka, prze­to spró­bu­je­my zasta­no­wić się, jakich odpo­wie­dzi na pyta­nie o czło­wie­ka udzie­la­ją kul­tu­ry i reli­gie świa­ta: sta­ro­żyt­ność grec­ka i rzym­ska, chrze­ści­jań­stwo - w jego warian­cie bizan­tyń­skim i łaciń­skim - oraz bud­dyzm i islam. Roz­wa­ża­nia będą włą­czo­ne w czte­ry blo­ki tema­tycz­ne: arty­stycz­ny, filo­zo­ficz­ny, teo­lo­gicz­ny i kul­tu­ro­wy. Wykła­dy będą pro­wa­dzić histo­ry­cy sztu­ki, filo­zo­fo­wie, teo­lo­dzy i kul­tu­ro­znaw­cy z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go: ks. prof. Michał Jano­cha, dr Iri­na Tata­ro­va, dr Bogna Kosmul­ska, oraz dok­to­ran­ci: mgr Łukasz Leon­kie­wicz, mgr Wita­li Michal­czuk i mgr Krzysz­tof Smól­ski.

W tym samym miej­scu odby­wa­ją się tak­że od kil­ku lat wykła­dy o sztu­ce - w tym roku doty­czą one sztu­ki współ­cze­snej, a cykl nosi nazwę „Kon­tek­sty nowo­cze­sno­ści”. Dywiz uczest­ni­czy w nich od kil­ku lat i szcze­rze pole­ca. Jak poka­za­ły nie­daw­ne pro­te­sty wokół wysta­wy w CSW, war­to się w tym tema­cie edu­ko­wać, choć­by po to, żeby swo­je nie­za­do­wo­le­nie wyra­żać mery­to­rycz­nie.