aktum
| 9 maja 2014 ]

Ewangelia codzienności

Wydaw­nic­two „W Dro­dze” zapra­sza cykl spo­tkań „Ewan­ge­lia codzien­no­ści” z Mał­go­rza­tą Wałej­ko – autor­ką książ­ki „Listy w butel­ce”. Odbę­dą się one:

  • w sobo­tę 10 maja, godz. 17, w War­sza­wie, przy klasz­to­rze Domi­ni­ka­nów na ul. Fre­ta 10 (Sala Pro­wi­cjal­ska);
  • w nie­dzie­lę 11 maja, o godz. 12.45, w Pozna­niu, przy klasz­to­rze Domi­ni­ka­nów na al. Nie­pod­le­gło­ści (Duża Sala DA).

Dywiz jest jed­nym z patro­nów medial­nych tej publi­ka­cji, a odkry­wa­nie pięk­na codzien­no­ści to, jak wia­do­mo, jeden z naj­waż­niej­szych dla nas tema­tów. Ser­decz­nie dołą­cza­my się więc do zapro­sze­nia!

O książ­ce:

Wszyst­kie tek­sty, któ­re znaj­du­ją się w tym zbio­rze były umiesz­cza­ne przez kil­ka lat na ofi­cjal­nej stro­nie pol­skich domi­ni­ka­nów. Zapi­ski przed­sta­wia­ją tyl­ko cześć dro­gi – „trzy lata z trzy­dzie­stu trzech”, jak gło­si tytuł książ­ki. Dla­te­go nie jest to ani bio­gra­fia, ani pamięt­nik w ści­słym tego sło­wa zna­cze­niu. Autor­ka bogac­two życia zamy­ka w for­mę minia­tu­ro­wych felie­to­nów, wpi­sów, listów w butel­ce [ze Wstę­pu Woj­cie­cha Surów­ki OP]