aktum
| 17 stycznia 2014 ]

Franciszek: rewolucja medialna czy realna?

Ser­decz­nie zapra­sza­my na pierw­sze w nowym roku spo­tka­nie z cyklu OPen, odby­wa­ją­ce się pod patro­na­tem Dywi­zu. Tym razem będzie ono poświę­co­ne papie­żo­wi Fran­cisz­ko­wi i adhor­ta­cji „Evan­ge­lii gau­dium”. W dys­ku­sji wezmą udział:

  • bp Józef Guz­dek
  • Paweł Mil­ca­rek („Chri­stia­ni­tas”)
  • Misza Toma­szew­ski („Kon­takt”)

Dys­ku­sja odbę­dzie się w ponie­dzia­łek, 20 stycz­nia, o godz. 19:00 w Sali Pro­win­cjal­skiej klasz­to­ru oo. domi­ni­ka­nów przy ul. Fre­ta 10 w War­sza­wie.