kuriozum
| 16 czerwca 2012 ]

Fryzura roku 2013?

Pre­zen­tu­je­my wyci­nek z pisma „Tęcza” (1927 r.). Pod­pis przy zdję­ciu gło­si: „Świat jutro! Fry­zu­ra ta sta­nie się ostat­nim krzy­kiem mody w r. 1999 albo może… w 1929?…”. To nie­wąt­pli­wie uro­cze połą­cze­nie wyra­że­nia „ostat­ni krzyk mody” z uży­ciem cza­su przy­szłe­go − roz­kosz­ny dow­cip dla języ­ko­znaw­cy. Przejdź­my jed­nak do sed­na. Z rokiem 1999 się nie uda­ło, ale może war­to usta­wić taki trend na rok 2013?

„Tęcza” 1927, nr 1, s. 20