aktum
| 8 listopada 2013 ]

The future of Christianity

Zapra­sza­my na wykład inau­gu­ru­ją­cy aka­de­mic­kie semi­na­ria Karol Woj­ty­ła Fel­low­ship - Dywiz jest jed­nym z jego patro­nów medial­nych.

13 listo­pa­da o godz. 17.00 Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II na 1Piętrze będzie gościć prof. Tra­cey Row­land z Austra­lii, któ­ra wygło­si wykład pt. „The futu­re of Chri­stia­ni­ty. John Paul II, Bene­dict XVI, Fran­cis”.

Zapew­nio­ne będzie tłu­ma­cze­nie symul­ta­nicz­ne. Wstęp wol­ny.