aktum
| 14 listopada 2013 ]

Gender − błogosławieństwo czy przekleństwo

Kolej­ne ze spo­tkań w cyklu Open u domi­ni­ka­nów na Fre­ta poświę­co­no tema­to­wi gen­der. Dys­ku­to­wać będą: Agniesz­ka Graff, Domi­ni­ka Kozłow­ska, Zuzan­na Radzik. Sala pro­win­cjal­ska, 18 listo­pa­da 2013, godz. 19. Dywiz jest patro­nem medial­nym wyda­rze­nia.