aktum
| 18 marca 2014 ]

Gender – sprzymierzeniec kobiet?

Zapo­wia­da się inte­re­su­ją­ca dys­ku­sja o gen­der, orga­ni­zo­wa­na przez 1Piętro (śro­da, 19 mar­ca 2014 r., godz. 18.00, ul. Fok­sal 11). Wezmą w niej udział:

  • Anna Karoń-Ostrow­ska, publi­cyst­ka „Wię­zi”
  • Justy­na Melo­now­ska, filo­zof i psy­cho­log z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go
  • Zuzan­na Radzik, teo­loż­ka, publi­cyst­ka „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”
  • Paweł Woliń­ski, pre­zes Fun­da­cji Mamy i Taty
  • Łukasz Kobesz­ko, eks­pert Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II

Ewa Kie­dio z „Dywi­zu” twier­dzi: „Naj­cel­niej­szy strzał inte­lek­tu­al­ny w dys­ku­sji o gen­der to według mnie tekst „Czło­wiek – oso­ba czy jed­nost­ka?”, w któ­rym Justy­na Melo­now­ska (jed­na z pane­li­stek spo­tka­nia na 1Piętrze) spi­su­je roz­bież­no­ści mię­dzy antro­po­lo­gią kato­lic­ką i gen­de­ro­wą oraz postu­lu­je ich spo­tka­nie na grun­cie per­so­na­li­stycz­nym” (frag­ment do prze­czy­ta­nia tutaj, całość w naj­now­szym nume­rze kwar­tal­ni­ka „Więź”).