aktum
| 31 maja 2013 ]

Globalna adoracja

Bene­dykt XVI zapla­no­wał w kalen­da­rzu Roku Wia­ry godzi­nę ado­ra­cji. Na całym świe­cie o tej samej porze! Papież Fran­ci­szek potwier­dza i zapra­sza: 2 czerw­ca o godz. 17.00 rzym­skie­go cza­su zjed­nocz­my się na modli­twie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem.

Taka ado­ra­cja odbę­dzie się po raz pierw­szy w dzie­jach Kościo­ła. 2 czerw­ca o godz. 17.00 cza­su rzym­skie­go we wszyst­kich kate­drach na świe­cie (i w wie­lu innych kościo­łach) roz­pocz­nie się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Potrwa godzi­nę.

Pod­czas ado­ra­cji papież Fran­ci­szek pro­si o modli­twę w dwóch inten­cjach:

1. Za Kościół na całym świe­cie, dziś zjed­no­czo­ny na ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Niech Pan czy­ni go zawsze posłusz­nym Sło­wu Boże­mu, aby uka­zy­wał się świa­tu zawsze jako „chwa­leb­ny, nie mają­cy ska­zy czy zmarszcz­ki, czy cze­goś podob­ne­go, lecz aby był świę­ty i nie­ska­la­ny” (Ef 5,27). Oby Sło­wo zbaw­cze przez wier­ne gło­sze­nie roz­brzmie­wa­ło jako nio­są­ce miło­sier­dzie i pobu­dza­ją­ce do ponow­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia w miło­ści, aby nadać sens bólo­wi, cier­pie­niu i jako przy­wra­ca­ją­ce radość i pogo­dę ducha.

2. Za tych, któ­rzy w róż­nych czę­ściach świa­ta doświad­cza­ją cier­pie­nia, nowe­go znie­wo­le­nia i są ofia­ra­mi wojen, han­dlu ludź­mi, nar­ko­ty­ka­mi oraz pra­cy nie­wol­ni­czej; za dzie­ci i kobie­ty, zno­szą­ce wszel­kie for­my prze­mo­cy. Oby ich ciche woła­nie o pomoc obu­dzi­ło czuj­ność Kościo­ła, aby wpa­tru­jąc się w Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go nie zapo­mniał o wie­lu bra­ciach i sio­strach pozo­sta­wio­nych na pastwę prze­mo­cy. I za tych wszyst­kich, któ­rzy prze­ży­wa­ją nie­pew­ność eko­no­micz­ną, szcze­gól­nie bez­ro­bot­nych, oso­by star­sze, imi­gran­tów, bez­dom­nych, więź­niów i doświad­cza­ją­cych mar­gi­na­li­za­cji. Niech modli­twa Kościo­ła i jego czyn­ne dzie­ło soli­dar­no­ści będzie dla nich pocie­sze­niem i wspar­ciem w nadziei, mocą i odwa­gą w obro­nie god­no­ści czło­wie­ka.