aktum
| 18 sierpnia 2014 ]

Głowa do góry!

W sierp­niu 2014 ruszy­ła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia Sto­wa­rzy­sze­nia SOS Wio­ski Dzie­cię­ce, któ­rej celem jest zbiór­ka fun­du­szy na zaję­cia edu­ka­cyj­ne i szkol­ne wypraw­ki dla potrze­bu­ją­cych dzie­ci. Począ­tek roku szkol­ne­go to ogrom­ne wyzwa­nie dla wie­lo­dziet­nych rodzin z SOS Wio­sek Dzie­cię­cych. Oprócz zaku­pu pod­ręcz­ni­ków i szkol­nych wypra­wek koniecz­ne jest tak­że zebra­nie środ­ków na zaję­cia wyrów­nu­ją­ce zale­gło­ści edu­ka­cyj­ne dzie­ci.Bar­dzo czę­sto pod naszą opie­kę tra­fia­ją star­sze dzie­ci, któ­re mają poważ­ne trud­no­ści z mówie­niem, pisa­niem, czy­ta­niem. Koniecz­ne są więc inten­syw­ne zaję­cia z logo­pe­dą czy peda­go­giem, aby takie defi­cy­ty wyrów­nać – mówi Dariusz Kry­siak, peda­gog z SOS Wio­ski Dzie­cię­cej w Kra­śni­ku.

Według rapor­tu Cen­trum Bada­nia Opi­nii Spo­łecz­nej w ubie­głym roku rodzi­ce wyda­li śred­nio 826 zł na wypraw­kę dla jed­ne­go ucznia (to 14% wię­cej niż rok wcze­śniej). Bli­sko poło­wa pol­skich rodzin posy­ła dzie­ci na płat­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne lub ogól­no­ro­zwo­jo­we. To poka­zu­je, jak ogrom­ne finan­so­we wyzwa­nie stoi przed rodzi­na­mi SOS. – Sta­ra­my się zro­bić wszyst­ko, co w naszej mocy, aby dzie­ci nie musia­ły wsty­dzić się bie­dy, zale­gło­ści w nauce i aby mogły pójść do szko­ły z pod­nie­sio­ną gło­wą doda­je Wio­let­ta Lewan­dow­ska, mama SOS z SOS Wio­ski Dzie­cię­cej w Sie­dl­cach.

Może­my pomóc Dzie­ciom z Wio­sek Dzie­cię­cych, wpła­ca­jąc pie­nią­dze na kon­to Sto­wa­rzy­sze­nia: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683. Liczy się każ­da zło­tów­ka!

Akcja potrwa do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www​.wio​ski​sos​.org