aktum
| 20 czerwca 2015 ]

Gorejące ognisko − czerwcowe 2015

Po majo­wym pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych” przy­cho­dzi czas na czerw­co­we. Zno­wu zapra­sza­my na modli­twę przy war­szaw­skich kaplicz­kach, a póź­niej na roz­mo­wę w kawiar­ni. Spo­ty­ka­my się we wto­rek 30 czerw­ca o godz. 19 przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go w par­ku Moczy­dło (skrzy­żo­wa­nie ul. Gór­czew­skiej i Deoty­my).

Poprzed­nie spo­tka­nia w tym roku:

W pią­tek 12 czerw­ca spo­tka­li­śmy się pod kaplicz­ką w podwór­ku kamie­ni­cy przy Al. Jero­zo­lim­skich 49 (w zeszłym roku byli­śmy tam dwa razy − powtó­rzy­li­śmy to samo miej­sce ze wzglę­du na proś­bę miesz­kań­ców).

W pią­tek 19 czerw­ca pod kaplicz­ką przy ul. Dzi­kiej (na tyłach Bab­ka Tower, nie­da­le­ko Ron­da Rado­sła­wa).

W śro­dę 24 czerw­ca pod kaplicz­ką na skrzy­żo­wa­niu ul. Rej­ta­na i San­do­mier­skiej.

Grafika: Marcin Kiedio

Gra­fi­ka: Mar­cin Kie­dio

O co cho­dzi­ło z majo­wy­mi pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych”, a więc tak­że o co cho­dzi tym razem? Aby przy­bli­żyć naszą ideę, pod­su­wa­my nastę­pu­ją­ce mate­ria­ły: