aktum
| 22 czerwca 2016 ]

Gorejące ognisko − czerwcowe 2016

Po majo­wym pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych” przy­cho­dzi czas na czerw­co­we. Zno­wu zapra­sza­my na modli­twę przy war­szaw­skich kaplicz­kach, a póź­niej na roz­mo­wę w kawiar­ni. Na ostat­nie w tym roku czerw­co­we spo­ty­ka­my się w śro­dę 29 czerw­ca o godz. 19 pod figu­rą Chry­stu­sa w par­ku Moczy­dło (jest widocz­na na naszych zdję­ciach z zeszłe­go roku).

Nasze pierw­sze tego­rocz­ne czerw­co­we odby­ło się 1 czerw­ca pod kaplicz­ką przy ul. Dzi­kiej. Na kolej­ne spo­ty­ka­li­śmy się w śro­dę 15 czerw­ca o godz. 19 pod kaplicz­ką na skrzy­żo­wa­niu ul. Rej­tana i San­do­mier­skiej.

Czerwcowe

O co cho­dzi­ło z majo­wy­mi pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych”, a więc tak­że o co cho­dzi tym razem? Aby przy­bli­żyć naszą ideę, pod­su­wa­my nastę­pu­ją­ce mate­ria­ły: