aktum
| 6 czerwca 2014 ]

Gorejące ognisko. Czerwcowe 2014

Po majo­wym pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych” przy­cho­dzi czas na czerw­co­we. Zno­wu spo­tka­my się na modli­twie przy war­szaw­skich kaplicz­kach, a póź­niej na roz­mo­wie w kawiar­ni.

Na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwo czerw­co­we spo­tka­my się w ponie­dzia­łek 30 czerw­ca, o godz. 20.00 pod kaplicz­ką w podwór­ku kamie­ni­cy przy Al. Jero­zo­lim­skich 49 (czy­li tam, gdzie poprzed­nim razem − powta­rza­my to samo miej­sce ze wzglę­du na proś­bę miesz­kań­ców).

Gra­fi­ka: Mar­cin Kie­dio

Pierw­sze nasze czerw­co­we odby­ło się we wto­rek 10 czerw­ca o godz. 20.30 pod kaplicz­ką umiesz­czo­ną w podwór­ku przy ul. Emi­lii Pla­ter 13. Foto­re­la­cję moż­na zoba­czyć w rubry­ce Dzia­ła­my. Kaplicz­ka jest przed­wo­jen­na. Jeden z miesz­kań­ców kamie­ni­cy, Witold Pie­czyń­ski wspo­mi­na: „Swo­je prze­ży­ła. To pew­ne. Prze­trwa­ła trzy­dzie­sty dzie­wią­ty i czter­dzie­sty czwar­ty, cho­ciaż bom­by lecia­ły tu strasz­ne. Pod czter­nast­ką, dwu­nast­ką i sió­dem­ką wszyst­ko się roz­le­cia­ło. Ludzie modli­li się przy figu­rze i w cza­sie oku­pa­cji, i w cza­sie powsta­nia” (cytat za książ­ką „Kaplicz­ki war­szaw­skie”).

Dru­gie czerw­co­we odby­ło się w ponie­dzia­łek, 16 czerw­ca, o godz. 20.30 pod kaplicz­ką na rogu ul. Ząb­kow­skiej i Mar­kow­skiej. Meta­lo­wy krzyż został usta­wio­ny przy murze daw­nej War­szaw­skiej Wytwór­ni Wódek „Kone­ser” naj­praw­do­po­dob­niej w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym. To miej­sce moż­na zoba­czyć np. na stro­nie Two​ja​Pra​ga​.pl.

O co cho­dzi­ło z majo­wy­mi pod hasłem „Uciecz­ka grzesz­nych”, a więc tak­że o co cho­dzi tym razem? Aby przy­bli­żyć naszą ideę, pod­su­wa­my nastę­pu­ją­ce mate­ria­ły: