dzialamy
| 14 czerwca 2014 ]

Gorejące ognisko - fotorelacja

Pierw­sze nabo­żeń­stwo czerw­co­we zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Dywiz pod hasłem „Gore­ją­ce ogni­sko” odby­ło się we wto­rek 10 czerw­ca o godz. 20.30 pod kaplicz­ką umiesz­czo­ną w podwór­ku przy ul. Emi­lii Pla­ter 13. Poni­żej przed­sta­wia­my foto­re­la­cję. Auto­rem zdjęć jest Mar­cin Kie­dio.

Kaplicz­ka jest przed­wo­jen­na. Jeden z miesz­kań­ców kamie­ni­cy, Witold Pie­czyń­ski wspo­mi­na: „Swo­je prze­ży­ła. To pew­ne. Prze­trwa­ła trzy­dzie­sty dzie­wią­ty i czter­dzie­sty czwar­ty, cho­ciaż bom­by lecia­ły tu strasz­ne. Pod czter­nast­ką, dwu­nast­ką i sió­dem­ką wszyst­ko się roz­le­cia­ło. Ludzie modli­li się przy figu­rze i w cza­sie oku­pa­cji, i w cza­sie powsta­nia” (cytat za książ­ką „Kaplicz­ki war­szaw­skie”).

Kolej­ne czerw­co­we w ponie­dzia­łek, 16 czerw­ca, o godz. 20.30 pod kaplicz­ką na rogu ul. Ząb­kow­skiej i Mar­kow­skiej.

Mate­ria­ły powią­za­ne: