aktum
| 21 października 2015 ]

Homilia – autorytatywny wykład czy zaproszenie do dyskusji

War­szaw­ski Klub „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” oraz Wydaw­nic­two „Więź”, zapra­sza­ją na spo­tka­nie „Homi­lia – auto­ry­ta­tyw­ny wykład czy zapro­sze­nie do dys­ku­sji”, któ­re odbę­dzie się 22 paź­dzier­ni­ka, o godzi­nie 19:00, w sali KiK przy ul. Fre­ta 20/24A (dru­gie pię­tro).

Z auto­rem książ­ki „Emaus. Tajem­ni­ce dnia ósme­go”, ks. Andrze­jem Dra­gu­łą, teo­lo­giem, człon­kiem redak­cji „Wię­zi”, wykła­dow­cą, kie­row­ni­kiem kate­dry na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go roz­ma­wiać będzie Seba­stian Duda - filo­zof, teo­log , czło­nek redak­cji „Wię­zi” i zespo­łu Labo­ra­to­rium „Wię­zi,” wykła­dow­ca Insty­tu­tu Badań Lite­rac­kich PAN, publi­cy­sta.

Ksiądz Andrzej Dra­gu­ła w swo­jej wyda­nej w tym roku, intry­gu­ją­cej książ­ce „Emaus. Tajem­ni­ce dnia ósme­go” słusz­nie zauwa­ża, że w Łuka­szo­wym opo­wia­da­niu do okre­śle­nia roz­mo­wy „o wszyst­kim, co się wyda­rzy­ło” uży­te zosta­ło grec­kie sło­wo „homi­leo”, od któ­re­go pocho­dzi zna­ny dobrze kato­li­kom wyraz „homi­lia”. I doda­je, że „homi­lia – wbrew temu, jak jest obec­nie gło­szo­na w naszych kościo­łach – ze swej natu­ry jest roz­mo­wą”.

Ta kon­sta­ta­cja może wydać się̨ dziw­na dla tych, któ­rzy sądzą, że kościel­ne homi­lie powin­ny być zamknię­ty­mi mini­wy­kła­da­mi, a ich słu­cha­cze powin­ni mil­czą­co przyj­mo­wać to, cze­go są naucza­ni przez kościel­ne auto­ry­te­ty. Co sta­ło­by się jed­nak, gdy­by­śmy poszli za suge­stią z Łuka­szo­wej Ewan­ge­lii i zaczę­li trak­to­wać ją jako roz­mo­wę, np. jako roz­mo­wę o Bogu, któ­ra sta­je się roz­mo­wą z Bogiem.

Homilia