aktum
| 22 października 2014 ]

Ikona − wykłady

Z roku na rok rośnie licz­ba miejsc, w któ­rych podej­mo­wa­ny jest temat iko­ny − jej pięk­na i zwią­za­nej z nią ducho­wo­ści. Przed­sta­wia­my dwie spraw­dzo­ne przez nas pro­po­zy­cje: Stu­dium Chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du i Aka­de­mia Iko­ny na ten rok zno­wu przy­go­to­wa­ły pro­gram zarów­no teo­re­tycz­ny, jak i prak­tycz­ny.

Stu­dium Chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du wyru­sza w tym roku szla­kiem „Ście­żek ducho­wo­ści”, podą­ża­jąc w tej dro­dze za doświad­czo­ny­mi prze­wod­ni­ka­mi. Wśród tema­tów wykła­dów m.in. „Sen duszy – czy­li o 8 rodza­jach złych myśli według Ewa­griu­sza z Pon­tu”, „Char­bel – o prze­sła­niu Bożym za spra­wą świę­te­go mni­cha z Liba­nu” „Doświad­cze­nie modli­twy nie­wy­słu­cha­nej – według Grze­go­rza z Nysy”, „Pustel­nia Optyń­ska: o hezy­cha­zmie raz jesz­cze”. Na każ­de spo­tka­nie Stu­dium skła­da­ją się dwa wykła­dy odby­wa­ją­ce się w wybra­ne sobo­ty (od 14.30 do 17.45) oraz medy­ta­cja w klasz­tor­nej kapli­cy (od 18.00 do 18.45). Z dokład­ny pro­gra­mem stu­dium moż­na zapo­znać się na stro­nie orga­ni­za­to­ra.

Z kolei pro­gram Aka­de­mii Iko­ny został spię­ty hasłem „Obraz i kult”. Miesz­czą się w nim m.in. wykła­dy: „Iko­ny nie­ru­ko­twor­ny­je”, „Odro­dze­nie iko­ny w XX w.”, „«Iko­no­wy per­for­man­ce». Obra­zo­wość litur­gii i iko­ny”. Wśród wykła­dow­ców ks. dr Hen­ryk Paproc­ki, ks. dr Piotr Nikol­ski, ks. Grze­gorz Michal­czyk, mgr Wita­li Michal­czuk. Szcze­gó­ły na stro­nie orga­ni­za­to­ra.