aktum
| 19 czerwca 2015 ]

Imieniny Jana Kochanowskiego

Kie­dy awan­gar­da jest awan­gar­do­wa? Czy pisa­rze lubią krew? Komu potrzeb­ne są nagro­dy lite­rac­kie? – aby szu­kać odpo­wie­dzi na te pyta­nia, eks­pe­ry­men­to­wać i pytać, pisa­rze, poeci, lite­ra­tu­ro­znaw­cy, akto­rzy i muzy­cy spo­tka­ją się po raz czwar­ty na Imie­ni­nach Jana Kocha­now­skie­go. 20 czerw­ca Ogród Kra­siń­skich sta­nie się lite­rac­kim ser­cem War­sza­wy.

imieniny

W pro­gra­mie zna­la­zły się mię­dzy inny­mi spo­tka­nia z pisa­rza­mi, roz­mo­wy o Fran­cisz­ce i Ste­fa­nie The­mer­so­nach, mecz lite­rac­ki na utwo­ry awan­gar­do­we oraz spo­tka­nia klu­bów książ­ki. Wszyst­ko odbę­dzie się na trzech sce­nach w towa­rzy­stwie kil­ku­dzie­się­ciu wydaw­nictw oraz naj­bar­dziej kul­tu­ral­nych war­szaw­skich kawiar­ni.

A w sto­isku nr 10, któ­re nale­ży do zaprzy­jaź­nio­nej „Wię­zi”, o 17.00 będzie oka­zja, żeby w nie­for­mal­nej atmos­fe­rze, przy dobrym ciast­ku i lemo­nia­dzie, poroz­ma­wiać z redak­to­ra­mi o książ­kach i nie tyl­ko.

Wyglą­daj­cie dele­ga­cji Dywi­zu, na pew­no nas tam nie zabrak­nie!

Dokład­ny pro­gram impre­zy znaj­du­je się na stro­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej.