aktum
| 21 czerwca 2013 ]

Imieniny Jana Kochanowskiego

W zeszłym roku impre­za imie­ni­no­wa Jana Kocha­now­skie­go uda­ła się wybor­nie. Było i wino, i książ­ka. Dywiz był i spraw­dził, a w tym roku wybie­ra się ponow­nie. Ewa Kara­bin i Ewa Kie­dio z Dywi­zu pla­nu­ją krę­cić się mię­dzy sto­iska­mi, a w godz. 15.00-17.00 osiąść w sto­isku „Wię­zi” przy kawie i her­ba­cie. Dla Was tak­że znaj­dzie się fili­żan­ka. Zapra­sza­my!

O tego­rocz­nej edy­cji Biblio­te­ka Naro­do­wa, orga­ni­za­tor Imie­nin, pisze tak:

Zaczy­na­my w połu­dnie 22 czerw­ca w Ogro­dzie Saskim! Jano­wi Kocha­now­skie­mu i jego poezji będzie towa­rzy­szył gość spe­cjal­ny – Julian Tuwim. Jego „Bal w Ope­rze” – w for­mie pre­mie­ro­wej wide­oin­sta­la­cji – wyko­na Jan Peszek. Na czas Imie­nin Ogród Saski zamie­ni się w wiel­ki salon lite­rac­ki. Przy sto­iskach wydaw­nictw spo­tka­my ulu­bio­nych auto­rów i kupi­my ich książ­ki. Tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się Mecz Poetyc­ki − tym razem bitwa mię­dzy akto­ra­mi roze­gra­na zosta­nie na wier­sze Julia­na Tuwi­ma. Dla szu­ka­ją­cych mniej tra­dy­cyj­nych form obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą przy­go­to­wa­li­śmy slam poetyc­ki, impro­wi­za­cje lite­rac­kie teatru Klan­cyk, a przede wszyst­kim dużo kocy i leża­ków umi­la­ją­cych chwi­lę odpo­czyn­ku z książ­ką. Dla dzie­ci odbę­dą się pod­cho­dy i warsz­ta­ty two­rze­nia książ­ki. Atmos­fe­rę pik­ni­ku zapew­ni udział war­szaw­skich restau­ra­cji i klu­bok­się­gar­ni. W tym roku będzie­my mie­li rów­nież nie­zwy­kłą przy­jem­ność posłu­chać roz­mo­wy wybit­nych pol­skich poetów - Julii Har­twig, Ryszar­da Kry­nic­kie­go, Jac­ka Napiór­kow­skie­go i Jaro­sła­wa Miko­ła­jew­skie­go. O twór­czo­ści Julia­na Tuwi­ma będzie rów­nież mówił Piotr Maty­wiec­ki. Obie roz­mo­wy popro­wa­dzi Jaro­sław Miko­ła­jew­ski − kura­tor lite­rac­ki tego­rocz­nych Imie­nin.

Wię­cej infor­ma­cji i szcze­gó­ło­wy pro­gram na stro­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej.