aktum
| 18 grudnia 2014 ]

Jarmark Charytatywny

- Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę plac przed kościo­łem oo. Domi­ni­ka­nów przy ul. Fre­ta 10 zapeł­nią sto­iska han­dlo­we. Będzie moż­na na nich zaku­pić ręko­dzie­ło, cera­mi­kę, ozdo­by cho­in­ko­we - infor­mu­je Gru­pa Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta. - Miło­śni­cy świą­tecz­nych słod­ko­ści znaj­dą coś dla sie­bie w jar­mar­ko­wej cukier­ni, gdzie sprze­da­wa­ne będą domo­we cia­sta świą­tecz­ne, pier­ni­ki i pier­nicz­ki. Jak na każ­dym z cha­ry­ta­tyw­nych jar­mar­ków, orga­ni­zo­wa­nych przed kościo­łem Św. Jac­ka, i na tym nie zabrak­nie anty­kwa­ria­tu. Będzie moż­na tam zna­leźć pre­zent gwiazd­ko­wy dla każ­de­go miło­śni­ka lite­ra­tu­ry.

Ewa Kie­dio z „Dywi­zu”: „Przy poprzed­nich edy­cjach Jar­mar­ku naocz­nie i inny­mi zmy­sła­mi stwier­dza­łam, że przy­go­to­wa­nie stoi na naj­wyż­szym pozio­mie, powło­ka na cera­mi­ce nie odsta­je, kicz nie tur­la się po kątach, a z anty­kwa­ria­tu wynieść moż­na całe sto­sy dobrej lite­ra­tu­ry”.

Cał­ko­wi­ty dochód z tego przed­się­wzię­cia prze­zna­czo­ny zosta­nie na głów­ny cel Gru­py Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta – pro­gram doży­wia­nia dzie­ci w szko­łach.

Jar­mark odbę­dzie się w nie­dzie­lę 21 grud­nia w godz. 9.00-22.30.

Fot. ze stro­ny: jar​mar​kjac​ka​.blog​spot​.com