aktum
| 14 sierpnia 2014 ]

Jarmark św. Jacka

W dniach 15-17 sierp­nia przed war­szaw­skim kościo­łem domi­ni­ka­nów na ul. Fre­ta odbę­dzie się zno­wu Jar­mark św. Jac­ka. Impre­za ma na celu zgro­ma­dze­nie fun­du­szy na dal­szą dzia­łal­ność Gru­py Cha­ry­ta­tyw­nej Fre­ta, zaj­mu­ją­cej się pomo­cą naj­bied­niej­szym rodzi­nom z War­szawy i całej Pol­ski. W tym roku gru­pa ta pra­gnie kon­ty­nu­ować roz­po­czę­ty w grud­niu 2011 r. pro­gram doży­wia­nia dzie­ci w szko­łach.

Informacja od organizatorów:

Pod­czas Jar­mar­ku św. Jac­ka plac przed kościo­łem o. Domi­ni­ka­nów zaj­mą sto­iska ręko­dziel­ni­cze. Będzie moż­na nabyć ory­gi­nal­ną biżu­te­rię, cera­mi­kę, książ­ki z anty­kwa­ria­tu oraz wyro­by domo­wej pro­duk­cji, a tak­że kupić los cha­ry­ta­tyw­nej fan­te­rii. W uro­czy­stość św. Jac­ka, 17 sierp­nia domi­ni­ka­nie na cześć swe­go patro­na czę­sto­wać będą pie­ro­ga­mi wszyst­kich odwie­dza­ją­cych Jar­mark gości.

Jar­mar­ko­wi św. Jac­ka już trze­ci raz towa­rzy­szy Stre­fa Dziec­ka współ­or­ga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Sto Pociech. W dniach Jar­mar­ku Fun­da­cja będzie otwar­ta dla wszyst­kich gości w godz. 10-19. W sobo­tę 16 sierp­nia odbę­dzie się tu sze­reg warsz­ta­tów dla naj­młod­szych, po godzi­nie 15.00 fun­da­cją zawład­ną afry­kań­skie ryt­my i spo­tka­nie z wolon­ta­riu­sza­mi Fun­da­cji Kasi­si. W nie­dzie­lę – 17 sierp­nia spe­cjal­ny Dzień Śre­dnio­wiecz­ny. Uli­cę Fre­ta odwie­dzą praw­dzi­wi ryce­rze, a wolon­ta­riu­sze w śre­dnio­wiecz­nych stro­jach popro­wa­dzą spo­tka­nia dla naj­młod­szych. Moty­wem prze­wod­nim będzie naj­now­sza książ­ka Zofii Sta­nec­kiej „Domi­no i Muki. Po dru­giej stro­nie cza­su”.

Tak było na jar­mar­ku w zeszłym roku

Szcze­gó­ło­wy Pro­gram Stre­fy Dziec­ka Jar­mar­ku św. Jac­ka:

PIĄTEK 15.08.2014 – kocyk na tra­wie

● Leża­ko­wa­nie na tra­wie – Fun­da­cja Sto Pociech otwar­ta dla wszyst­kich gości Jar­mar­ku w godz. 10-19. Zapra­sza­my na spon­ta­nicz­ne pik­ni­ki, kawę na tara­sie i orzeź­wie­nie przy spry­ski­wa­czu w ogro­dzie. Moż­li­wość zapo­zna­nia się z dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji

SOBOTA 16.08.2014 – dzień arty­stycz­ny

● 11.00-14.00 warsz­ta­ty dla dzie­ci (5+) i rodzi­ców orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Sto Pociech. Zapra­sza­my star­sza­ków wraz z rodzi­ca­mi do samo­dziel­ne­go dzia­ła­nia na sta­no­wi­skach arty­stycz­nych. Będzie­my eks­plo­ro­wać pra­cow­nię cha­rak­te­ry­za­to­ra, aro­ma­cia­rza, ilu­stra­to­ra ksią­żek, pro­jek­tan­ta ogro­dów i twór­cy mozai­ki. Spraw­dzi­my, czy kolo­ry pach­ną, zmie­ni­my się nie do pozna­nia, wyko­na­my wła­sną ksią­żecz­kę w tech­ni­ce pop-up, uło­ży­my wie­lo­barw­ne mozai­ki i kwia­to­we wzo­ry. Warsz­ta­ty otwar­te, reali­zo­wa­ne w ramach cyklu „SZTUKA jak-to-zro­bić. W pra­cow­ni arty­sty” , pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Mia­sto st. War­sza­wę, Dziel­ni­cę Śród­mie­ście.

● 10.00-15.00 warsz­ta­ty ze sztu­ką orga­ni­zo­wa­ne przez wolon­ta­riu­szy gru­py Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta dla dzie­ci 3-5 lat. Akcja Far­ba: Zaułek impre­sjo­ni­stów, Maluj czym się da, Moc atrak­cji z abs­trak­cji, Action pain­ting. A tak­że: Uwol­nij emo­cje - zaba­wy rucho­we.

● 15.00-19.00 wie­czór afry­kań­ski. W pla­nach two­rze­nie budow­li z pian­ko­wych kloc­ków, wyko­ny­wa­nie kar­tek dla dzie­ci z sie­ro­ciń­ca Kasi­si, nauka języ­ka nanya, inte­rak­tyw­ne połą­cze­nie z Szy­mo­nem Hołow­nią pro­sto z Kasi­si. Ani­ma­cją dzie­ci zaj­mą się wolon­ta­riu­sze fun­da­cji Kasi­si.

Zeszło­rocz­ny jar­mark

NIEDZIELA 17.08.2014 – dzień śre­dnio­wiecz­ny

  • 12.00 – pierw­sze czy­ta­nie książ­ki „Domi­no i Muki. Po dru­giej stro­nie cza­su”
  • 12.45 – warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Two­rze­nie posta­ci św. Woj­cie­cha z róż­nych mate­ria­łów.
  • 14.00 – dru­gie czy­ta­nie książ­ki
  • 14.45 – spo­tka­nie z autor­ką Zofią Sta­nec­ką i opo­wieść o tym, jak powsta­wa­ła książ­ka
  • 16.00 – trze­cia edy­cja czy­ta­nia
  • 16.45 – lek­cja rycer­ska pro­wa­dzo­na przez ryce­rzy z Wszech­ni­cy Szer­mier­czej.

W nie­dzie­lę, 17 sierp­nia w kapi­tu­la­rzu kościo­ła św. Jac­ka odbę­dzie się tak­że spo­tka­nie „Szla­kiem św. Jac­ka w Pol­sce i Euro­pie” na temat podró­żo­wa­nia po śla­dach świę­te­go. W ten dzień ojco­wie domi­ni­ka­nie czę­sto­wać będą pie­ro­ga­mi wła­snej robo­ty w godz. 13.00, 16.30 i 19.00