aktum
| 14 sierpnia 2013 ]

Jarmark św. Jacka

W dniach 17 – 18 sierp­nia na ul. Fre­ta 10 odbę­dzie się dobro­czyn­ny Jar­mark św. Jac­ka. Orga­ni­zo­wa­na corocz­nie impre­za ma na celu zgro­ma­dze­nie fun­du­szy na dal­szą dzia­łal­ność Gru­py Cha­ry­ta­tyw­nej Fre­ta, zaj­mu­ją­cej się pomo­cą naj­bied­niej­szym rodzi­nom z War­sza­wy i całej Pol­ski.

W pro­gra­mie Jar­mar­ku nie zabrak­nie wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, takich jak spa­cer z prze­wod­ni­kiem po war­szaw­skiej Sta­rów­ce, wykład Domi­ni­kań­skiej Szko­ły Wia­ry, czy Stre­fa Dziec­ka orga­ni­zo­wa­na przy współ­pra­cy z Fun­da­cją 100 Pociech. Tutaj odbę­dzie się rów­nież pro­mo­cja nowo­ści książ­ko­wych wydaw­nic­twa „W dro­dze”: „Świat według dziad­ka” Zofii Sta­nec­kiej oraz „Opo­wieść o Świę­tym Jac­ku Odro­wą­żu” Kata­rzy­ny Chmiel – Gugul­skiej.

Dodat­ko­wo miło­śni­cy lite­ra­tu­ry znaj­dą coś dla sie­bie na sto­si­ku anty­kwa­ria­tu i pro­wa­dzo­nym przez stu­den­tów „Domi­ni­kań­skim Namio­cie Dobrej Książ­ki. Na prze­chod­niów cze­kać tak­że będzie sto­isko fan­te­rii, gdzie każ­dy los wygry­wa. Z kolej w ponie­dzia­łek 19 sierp­nia o godz. 20.00, w koście­le o.o. Domi­ni­ka­nów przy ul Fre­ta 10, odbę­dzie się kon­cert Cha­ry­ta­tyw­ny, pod­czas któ­re­go wystą­pią Anna Gadt i Kari Ami­rian.

Cał­ko­wi­ty dochód z Jar­mar­ku św. Jac­ka prze­zna­czo­ny zosta­nie na kon­ty­nu­ację pro­jek­tu doży­wia­nia dzie­ci w szko­łach, pro­wa­dzo­ne­go przez Gru­pę Cha­ry­ta­tyw­ną Fre­ta. „Już po raz trze­ci zapra­sza­my miesz­kań­ców mia­sta i tych, któ­rzy spę­dzą tutaj dłu­gi, sierp­nio­wy week­end, do odwie­dze­nia Jar­mar­ku na Fre­ta. Wszy­scy znaj­dą coś dla ducha, ale i dla cia­ła. Pod­czas wspól­ne­go odpo­czyn­ku i zaba­wy będzie­my zbie­ra­li fun­du­sze, któ­re prze­zna­czy­my na doży­wia­nie dzie­ci w szko­łach. Do tej pory obję­li­śmy pro­gra­mem doży­wia­nia ponad 200 dzie­ci z całej Pol­ski. Mamy nadzie­ję, że tego­rocz­ny Jar­mark Cha­ry­ta­tyw­ny umoż­li­wi nam roz­sze­rze­nie zasię­gu tej pomo­cy – mówi Wero­ni­ka Smo­lar­kie­wicz-Len­dzion z Gru­py Cha­ry­ta­tyw­nej Fre­ta.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram Jar­mar­ku oraz bie­żą­ce infor­ma­cje na temat poszcze­gól­nych wyda­rzeń moż­na zna­leźć na stro­nie: http://​www​.jar​mar​kjac​ka​.blog​spot​.com/ oraz Face­bo­oku https://​www​.face​bo​ok​.com/​j​a​r​m​a​r​k​n​a​f​r​eta.