aktum
| 13 marca 2014 ]

Jedno z drugim − spotkanie 15

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to wto­rek, 18 mar­ca, Eucha­ry­stia o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy  –  któ­ra nie jest spe­cjalną Mszą na tę oko­licz­ność, tyl­ko „zwy­kłą” Mszą para­fialną – trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać. Poni­żej przy­po­mi­namy, o co cho­dzi.

Środo­wi­ska kato­lic­kie wyda­ją się obec­nie tak zan­ta­go­ni­zo­wane, że moż­na by się zasta­na­wiać, czy aby wciąż jeste­śmy w jed­nym Koście­le. Jako dro­gę wyj­ścia z tej sytu­acji Dywiz zapro­po­no­wał wspól­ny udział we Mszy świę­tej, a po niej swo­bodną roz­mowę przy piwie/herbacie, pozwa­la­jącą wza­jem­nie się poznać i zoba­czyć w sobie ludzi, a nie wro­gów (zob. tekst Ewy Kie­dio „Kościół do podzia­łu”). Chcie­li­by­śmy w ten spo­sób spo­ty­kać się co mie­siąc w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze.

Jak zwy­kle Dywiz łączy „jed­no z dru­gim”, to i tam­to − tym razem Mszę i pój­ście na piwo. Mówiąc nie­co archa­icz­nie, dąży­my też do tego, by być „jed­no z dru­gim”, a więc w jed­no­ści z inny­mi. Zapra­szamy tych, któ­rzy Dywiz lubią, jak też tych, któ­rzy nas nie cier­pią.