aktum
| 21 stycznia 2015 ]

Jedno z drugim − spotkanie 17

Dywiz to nie tyl­ko arty­ku­ły zamiesz­cza­ne w inter­ne­cie i wir­tu­al­na wymia­na myśli. Chce­my Was na żywo chwy­cić za rękę i wziąć na sło­wo − stąd pro­po­zy­cja spo­tka­nia.

Jak zwy­kle Dywiz łączy „jed­no z dru­gim”, to i tam­to − tym razem Mszę i pój­ście na piwo (kawę, her­ba­tę, ciast­ko lub pie­ro­gi – nie inge­ru­je­my w jadło­spis). Mówiąc nie­co archa­icz­nie, dąży­my do tego, by być „jed­no z dru­gim”, a więc w jed­no­ści z inny­mi. Ujmu­jąc rzecz bar­dziej przy­ziem­nie, zapra­sza­my na modli­twę, a póź­niej na roz­mo­wę, któ­rej tema­ty poja­wia­ją się spon­ta­nicz­nie: dają jej pożyw­kę ostat­nie wyda­rze­nia w Koście­le, aktu­al­nie czy­ta­ne książ­ki, obej­rza­ne fil­my, zmar­twie­nia, zadu­ma­nia i zachwy­ty.

Naj­bliż­szy ter­min nasze­go spo­tka­nia na Mszy i po Mszy, czy­li „Jed­no z dru­gim”, to pią­tek, 23 stycz­nia, Eucha­ry­stia o godz. 18.00 w koście­le pw. św. Jac­ka (domi­ni­ka­nie, War­sza­wa, ul. Fre­ta 10). Po Mszy – któ­ra nie jest spe­cjalną Mszą na tę oko­licz­ność, tyl­ko „zwy­kłą” Mszą odpra­wia­ną codzien­nie o tej godzi­nie − trze­ba wypa­try­wać dywi­zo­wej eki­py przed kościo­łem i śmia­ło dołą­czać.