dzialamy
| 9 listopada 2012 ]

Jedno z drugim

Środo­wi­ska kato­lic­kie wydają się obec­nie tak zan­ta­go­ni­zo­wane, że można by się zasta­na­wiać, czy aby wciąż jeste­śmy w jed­nym Kościele. Jako drogę wyj­ścia z tej sytu­acji Dywiz zapro­po­no­wał wspólny udział we Mszy świę­tej, a po niej swo­bodną roz­mowę przy piwie/herbacie, pozwa­la­jącą wza­jem­nie się poznać i zoba­czyć w sobie ludzi, a nie wro­gów (zob. tekst Ewy Kie­dio „Kościół do podziału”). Chcie­li­by­śmy w ten spo­sób spo­ty­kać się co mie­siąc w war­szaw­skiej archikatedrze.

Jak zwy­kle Dywiz łączy „jedno z dru­gim”, to i tamto − tym razem Mszę i pój­ście na piwo. Mówiąc nieco archa­icz­nie, dążymy też do tego, by być „jedno z dru­gim”, a więc w jed­no­ści z innymi. Zapra­szamy tych, któ­rzy Dywiz lubią, jak też tych, któ­rzy nas nie cierpią.

Kolejne terminy naszych spo­tka­ń na Mszy i po Mszy, czyli „Jedno z dru­gim”, będziemy podawać na bieżąco. Zawsze spotykamy się na Eucharystii o godz. 19.00 w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze (ul. Kano­nia 6). Po Mszy  –  która nie jest spe­cjalną Mszą na tę oko­licz­ność, tylko „zwy­kłą” Mszą para­fialną – trzeba wypa­try­wać dywi­zo­wej ekipy przed kościo­łem i śmiało dołą­czać.