aktum
| 9 października 2013 ]

Karol Wojtyła Fellowship

W Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II trwa rekru­ta­cja do dru­giej edy­cji semi­na­riów Karol Woj­ty­ła Fel­low­ship! Dywiz jest jed­nym z patro­nów medial­nych tej ini­cja­ty­wy. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są do 15 paź­dzier­ni­ka.

Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na stro­nie http://​www​.cen​trumj​p2​.pl/​kwf

Od organizatorów:

Misja Karol Woj­ty­ła Fel­low­ship pozo­sta­je nie­zmien­na. Jest nią kształ­to­wa­nie wie­dzy i cha­rak­te­ru mło­dych ludzi – któ­rzy już nie­dłu­go sta­no­wić będą przy­szłe pol­skie eli­ty – dając im opar­cie w źró­dłach kul­tu­ry pol­skiej i euro­pej­skiej, zawar­tych w trój­ką­cie łączą­cym ze sobą Jero­zo­li­mę, Ate­ny i War­sza­wę.

Trzy z semi­na­riów, któ­re roz­pocz­ną się w dru­giej poło­wie paź­dzier­ni­ka, będą trwać przez cały rok aka­de­mic­ki. Będą to sesje doty­czą­ce recep­cji naucza­nia Sobo­ru Waty­kań­skie­go II, teo­lo­gii poli­tycz­nej Jana Paw­ła II oraz związ­ków pomię­dzy nauka­mi ści­sły­mi a reli­gią. Ponad­to, w seme­strze zimo­wym stu­den­ci będą mogli uczest­ni­czyć w semi­na­riach z pro­ble­ma­ty­ki pra­wa natu­ral­ne­go, myśli wybit­ne­go nie­miec­kie­go filo­zo­fa pra­wa Car­la Schmit­ta, wyjaz­do­wo-week­en­do­wych sesji na temat prze­sła­nia Jana Paw­ła II wygła­sza­ne­go do roda­ków pod­czas piel­grzy­mek do ojczy­zny, kon­dy­cji cywi­li­za­cji i poli­ty­ki euro­pej­skiej oraz wspól­nych dróg łączą­cych mesja­nizm pol­ski i żydow­ski.

Trzy ścież­ki tema­tycz­ne spo­śród pro­po­no­wa­nych będą nagra­dza­ne punk­ta­mi ECTS. Wśród wykła­dow­ców znaj­dą się: prof. Jan Dok­tór, dr hab. Marek Cichoc­ki, ks. dr Robert Skrzyp­czak, dr Paweł Mil­ca­rek, dr Fran­ci­szek Rakow­ski, dr Michał Gie­rycz oraz ojco­wie Maciej Zię­ba i Michał Mro­zek OP.

Podob­nie jak w ubie­głym seme­strze, uczest­ni­cy KWF będą mie­li rów­nież moż­li­wość wyjaz­dów na szko­ły let­nie w Żmią­cej (woj. mało­pol­skie) i hisz­pań­skiej Gra­na­dzie. Prze­wi­dy­wa­ne są rów­nież szko­le­nia z korzy­sta­nia Inter­ne­tu w pra­cy nauko­wej, pozy­ski­wa­nia gran­tów nauko­wych oraz spe­cjal­ne „masterc­lass” z wybit­ny­mi naukow­ca­mi kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi (prof. Zbi­gniew Staw­row­ski, Tra­cey Row­land i Josef Seifert).

Pierw­sze zaję­cia prze­wi­dy­wa­nie są po 20 paź­dzier­ni­ka.