aktum
| 2 października 2015 ]

Katoliczki i kwestia kobieca - edycja druga

Labo­ra­to­rium „Wię­zi” zapra­sza do udzia­łu w dru­giej edy­cji semi­na­rium „Kato­licz­ki i kwe­stia kobie­ca”. Spo­tka­nia odby­wać się będą raz w mie­sią­cu w redak­cji kwar­tal­ni­ka „Więź” przy ul. Trę­bac­kiej 3 w War­sza­wie. Na chęt­nych cze­ka 20 miejsc. Wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny semi­na­rium gwa­ran­tu­je zespół pod kie­run­kiem poli­to­loż­ki, dr Mar­ty de Zuni­gi.

katoliczki-wielkie

W tym roku orga­ni­za­to­rzy pro­po­nu­ją semi­na­rzyst­kom dwie prze­pla­ta­ją­ce się ścież­ki: teo­lo­gicz­ną i spo­łecz­ną. W ramach pierw­szej pre­zen­to­wa­ne będą syl­wet­ki kobiet, któ­re dzię­ki swo­je­mu inte­lek­to­wi, dzia­ła­niu i posta­wie do dziś są inspi­ra­cją dla kolej­nych poko­leń kato­li­czek. Wśród boha­te­rek są m.in. Doro­thy Day, Cathe­ri­ne Doher­ty, Han­na Arendt czy Nata­lia Tuła­sie­wicz.

Ścież­ka dru­ga to przede wszyst­kim dys­ku­sje o bie­żą­cych pro­ble­mach spo­łecz­nych kobiet. W każ­dym spo­tka­niu będą uczest­ni­czy­li eks­per­ci, któ­rzy będą słu­ży­li swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem oraz pomo­gą wypra­co­wać postu­la­ty zmian w inte­re­su­ją­cych dla uczest­ni­czek kwe­stiach.

Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się już 6 paź­dzier­ni­ka o godz. 18.00 i nosi tytuł „Aktyw­ność spo­łecz­na kato­li­czek i stra­te­gia wal­ki o rów­no­upraw­nie­nie kobiet”. Gościem będzie dr Mag­da­le­na Gawin, któ­ra wygło­si krót­ki wykład, a potem włą­czy się w dys­ku­sję. Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr Mar­ta de Zuni­ga.

Na semi­na­rium moż­na zapi­sy­wać się do nie­dzie­li, 4 paź­dzier­ni­ka, do godz. 23.59, wysy­ła­jąc maila na adres: ewa.​karabin@​wiez.​pl

Semi­na­ria są bez­płat­ne. Decy­du­je kolej­ność zgło­szeń!

Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się 6 paź­dzier­ni­ka o godz. 18.00
redak­cja kwar­tal­ni­ka „Więź”
ul. Trę­bac­ka 3 w War­sza­wie