aktum
| 10 stycznia 2014 ]

Koncert Antoniny Krzysztoń

W pią­tek, 17 stycz­nia, o godzi­nie 19,30 w war­szaw­skim koście­le domi­ni­ka­nów na Fre­ta wystą­pi Anto­ni­na Krzysz­toń. Będzie to kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny na rzecz Fun­da­cji „Dom Ulgi w Cier­pie­niu im. O. Pio”. Fun­da­cja ota­cza sta­łą opie­ką oso­by star­sze, scho­ro­wa­ne i ubo­gie. Po kon­cer­cie nastą­pi kwe­sta na opła­ce­nie reha­bi­li­ta­cji dla osób po uda­rach mózgu, zła­ma­niach kości udo­wej i w cho­ro­bie Par­kin­so­na.

O kolej­nych kon­cer­tach moż­na dowie­dzieć się na stro­nie Anto­ni­ny Krzysz­toń.

Źró­dło infor­ma­cji: stro­na www​.fre​ta​.domi​ni​ka​nie​.pl