aktum
| 22 maja 2013 ]

Kościół ubogi i dla ubogich – ale o co chodzi?

Jeśli zasta­na­wiasz się o co cho­dzi papie­żo­wi Fran­cisz­ko­wi, gdy mówi, że marzy o Koście­le ubo­gim i dla ubo­gich, wraz z Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zapra­sza­my na spo­tka­nie z Mas­si­mi­lia­no Signi­fre­di ze Wspól­no­ty Sant’Egidio. Roz­ma­wiać z nim będzie Maria Roga­czew­ska, socjo­log z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

24 maja (pią­tek), godz. 18, War­sza­wa, 1Piętro, ul. Fok­sal 11, lok. 30

Wię­cej o wspól­no­cie Sant’Egidio w tek­stach Ewy Kie­dio i Ewy Kara­bin z Dywi­zu: