aktum
| 11 kwietnia 2014 ]

Kościół wobec ubogich i wykluczonych

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną deba­tę z cyklu OPen, któ­re­mu patro­nu­je Dywiz:

Dla­cze­go Kościół dzia­ła wśród ubo­gich i wyklu­czo­nych? Jak to robi i po co? Czy to powo­ła­nie dla każ­de­go kato­li­ka, czy tyl­ko dla wybra­nych? A jeśli dla każ­de­go, to w jaki spo­sób prze­cięt­ny wie­rzą­cy może się w taką służ­bę zaan­ga­żo­wać?

Jak jed­nak – z jed­nej stro­ny unik­nąć ryzy­ka prze­dzierz­gnię­cia Kościo­ła w wiel­ką orga­ni­za­cję dobro­czyn­ną, a z dru­giej – trak­to­wa­nia pomo­cy innym jako kolej­ne­go pre­tek­stu do samo­do­sko­na­le­nia się i „zapra­co­wy­wa­nia sobie” na zba­wie­nie?

O tym, co ozna­cza „Kościół ubo­gi i dla ubo­gich”, o któ­rym mówi papież Fran­ci­szek, będzie­my się zasta­na­wiać wspól­nie z naszy­mi gość­mi:

• s. Mał­go­rza­tą Chmie­lew­ską, prze­ło­żo­ną wspól­no­ty „Chleb Życia”,
• Anną Sro­ką – mazo­wiec­ką koor­dy­na­tor­ką pro­jek­tu „Szla­chet­na Pacz­ka”
• Marze­ną Kor­kosz z gru­py „Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta”

Roz­mo­wę popro­wa­dzi Anna Stad­nic­ka.

Orga­ni­za­to­rzy: Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie „Fre­ta 1o” oraz Insty­tut Ter­tio Mil­len­nio.

Spo­tka­nie odbę­dzie się w Wiel­ki Ponie­dzia­łek, 14 kwiet­nia, o godz. 19.00 w Sali Pro­win­cjal­skiej klasz­to­ru oo. domi­ni­ka­nów przy uli­cy Fre­ta 10 w War­sza­wie.