aktum
| 24 marca 2014 ]

Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują

„Kościół powi­nien teraz mówić do Pola­ków języ­kiem wol­no­ści i dia­lo­gu, a nie języ­kiem zaka­zów i kon­fron­ta­cji” − stwier­dza Zbi­gniew Nosow­ski w swo­jej naj­now­szej książ­ce pt. „Kry­tycz­na wier­ność”. Pod­czas pre­mie­ro­wej pre­zen­ta­cji tej książ­ki odbę­dzie się dys­ku­sja publi­cy­stów kato­lic­kich. Spy­ta­my w niej m.in.: Czy dia­log wyklu­cza kon­fron­ta­cję, a wol­ność stoi w sprzecz­no­ści z zaka­za­mi? Jak być kato­li­kiem współ­cze­snym, kry­tycz­nym, a zara­zem orto­dok­syj­nym? I jak szu­kać jed­no­ści w podzie­lo­nym Koście­le?
W dys­ku­sji wezmą udział:

• Igna­cy Dud­kie­wicz − redak­tor dzia­łu „Wia­ra” w maga­zy­nie „Kon­takt”
• Szy­mon Hołow­nia − twór­ca por­ta­lu Sta­cja 7, zało­ży­ciel fun­da­cji Kasi­si
• Mate­usz Matysz­ko­wicz − redak­tor naczel­ny „Teo­lo­gii Poli­tycz­nej Co Mie­siąc” i kwar­tal­ni­ka „Fron­da”
• Zbi­gniew Nosow­ski − redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Więź”, autor „Kry­tycz­nej wier­no­ści”

Pro­wa­dze­nie: Ewa Kie­dio, „Więź”, „Dywiz”

Wto­rek, 1 kwiet­nia 2014 r., godz. 18.00, War­sza­wa, kościół śro­do­wisk twór­czych, pl. Teatral­ny