aktum
| 31 lipca 2013 ]

Ks. Andrzej Draguła na OFF Festivalu

Podob­no księ­ża nie pere­gry­nu­ją ani nie nawie­dza­ją. W jakiś spo­sób ks. Andrzej Dra­gu­ła poja­wi się jed­nak na OFF Festi­va­lu, aby wziąć udział w spo­tka­niu Kawiar­ni Lite­rac­kiej „Mię­dzy sztu­ką a blas­fe­mią” (4 sierp­nia, godz. 19:35). Ten temat ks. Dra­gu­ła podej­mo­wał w książ­kach „Copy­ri­ght na Jezu­sa” i „Bluź­nier­stwo. Mię­dzy grze­chem a prze­stęp­stwem”).

Gość­mi Kawiar­ni Lite­rac­kiej będą tak­że m.in.: Syl­wia Chut­nik, Mar­cin Baran, Jacek Deh­nel, Igna­cy Kar­po­wicz, Jurij Andru­cho­wycz i Krzysz­tof Siw­czyk. Kura­to­rem Kawiar­ni Lite­rac­kiej jest w tym roku Krzysz­tof Var­ga. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie OFF Festi­va­lu.