aktum
| 31 lipca 2012 ]

Le CorbusYear

Z oka­zji 125. rocz­ni­cy uro­dzin Le Cor­bu­sie­ra war­to przyj­rzeć się temu, co zosta­ło z jego zało­żeń, gdzie w naszych mia­stach znaj­dzie­my two­ry cor­bu­sie­ro­po­dob­ne albo… po pro­stu dowie­dzieć się, kim był.

Ze strony organizatora – Fundacji Centrum Architektury:

Idee Le Cor­bu­sie­ra to nie tyl­ko lek­cja do odro­bie­nia, to tak­że istot­ny klucz do zro­zu­mie­nia pol­skiej archi­tek­tu­ry XX wie­ku i obec­nej kon­dy­cji pol­skich miast. Choć Le Cor­bu­sier nigdy się tu nie zatrzy­mał i nigdy nic tu nie zapro­jek­to­wał, miał prze­moż­ny wpływ na to, co o archi­tek­tu­rze pisa­no i myśla­no, co budo­wa­no i jak pla­no­wa­no mia­sta. Zastę­py apo­sto­łów, uczniów, współ­pra­cow­ni­ków, mniej lub bar­dziej zręcz­nych naśla­dow­ców nada­ły naszym mia­stom nie­za­tar­te cor­bu­sie­row­skie pięt­no, zwłasz­cza po II woj­nie świa­to­wej, gdy zruj­no­wa­ne mia­sta odbu­do­wy­wa­no, kory­go­wa­no lub budo­wa­no cał­ko­wi­cie od nowa według jego teo­rii. Moż­na nawet powie­dzieć, że nowo­cze­sna, powo­jen­na Pol­ska to nie­ślub­ne dziec­ko Le Cor­bu­sie­ra, efekt recep­cji jego idei lub prze­two­rze­nia lan­so­wa­nych przez nie­go form.

(Grze­gorz Pią­tek, kura­tor pro­gra­mu Le Cor­bu­sY­ear)

Warszawa

od 16 lip­ca do 6 sierp­nia
Wysta­wa „Var­so­vie Radieu­se. Powrót Le Cor­bu­sie­ra za Żela­zną Bra­mę” czyn­na, 7 dni w tygo­dniu, 24 godz. na dobę, Osie­dle Za Żela­zną Bra­mą, oko­li­ce ul. Kroch­mal­nej i Cie­płej

6 paź­dzier­ni­ka, sobo­ta, godz. 10-18
Cało­dzien­ny cykl pre­lek­cji poświę­co­ny ide­om i posta­ci Le Cor­bu­sie­ra oraz jego pol­skim apo­sto­łom i ich wpły­wo­wi na pol­ską archi­tek­tu­rę i mia­sta. Wykła­dy wygło­szą spe­cja­li­ści pol­scy (m.in. Mar­ta Leśnia­kow­ska, Joan­na Kusiak) i zagra­nicz­ni (m.in. Char­les Jencks, Ire­na Mur­ray, Arthur Rüegg). Gwiaz­dą wyda­rze­nia będzie Char­les Jencks – ame­ry­kań­sko-bry­tyj­ski teo­re­tyk archi­tek­tu­ry, autor naj­po­pu­lar­niej­szej w Pol­sce książ­ki o Le Cor­bu­sie­rze: „Le Cor­bu­sier – tra­gizm współ­cze­snej archi­tek­tu­ry” (1973, wyd. pol. 1982) oraz nie­prze­tłu­ma­czo­nej jesz­cze „Le Cor­bu­sier and the Con­ti­nu­al Revo­lu­tion in Archi­tec­tu­re” (2000). Pawi­lon wysta­wo­wy SARP, ul. Fok­sal 2, War­sza­wa

Katowice

4 sierp­nia, sobo­ta, godz. 11
Wyciecz­ka śla­da­mi Le Cor­bu­sie­ra – Kato­wi­ce. Śród­mie­ście pół­noc­ne i połu­dnio­we
Zbiór­ka: Dwo­rzec PKP, plac Andrze­ja

Tarnów

6 wrze­śnia, czwar­tek, godz. 18
Inau­gu­ra­cja pro­jek­tu szla­ków cor­bu­sie­row­skich w Tar­no­wie. BWA Gale­ria Miej­ska w Tar­no­wie, Dwo­rzec PKP, pl. Dwor­co­wy 4

7 wrze­śnia, pią­tek, godz. 18
Wie­czór fil­mo­wy. Cen­trum Sztu­ki Mości­ce, ul. Trau­gut­ta 1

8 wrze­śnia, sobo­ta, godz. 17
Wyciecz­ka śla­da­mi Le Cor­bu­sie­ra – Mości­ce. Zbiór­ka: zajezd­nia auto­bu­so­wa w Mości­cach, ul. Kwiat­kow­skie­go

9 wrze­śnia, nie­dzie­la, godz. 17
Wyciecz­ka śla­da­mi Le Cor­bu­sie­ra – tar­now­skie osie­dla. Zbiór­ka: przed kościo­łem p.w. Chry­stu­sa Dobre­go Paste­rza, ul. 16-tego Puł­ku Pie­cho­ty 10